Menu

UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci

plik foto id: 1400006795

„Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny”. Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Głównym celem projektu jest zwiększenie o 33 tj. o 13% liczby miejsc wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w Publicznym Przedszkolu w Zdunach, celem dodatkowym jest rozszerzenie działalności przedszkola oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

W zakres działań planowanych do realizacji w ramach poszczególnych zadań są:

Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w placówce w Bestwinie. Zadanie to podzielono na etapy, którymi są:

 1. rekrutacja dzieci będących uczestnikami projektu,
 2. organizacja placu zabaw przy placówce w Bestwinie
 3. organizacja kuchni umożliwiająca wprowadzenie posiłków w placówce, zakłada się zakup wyposażenia w postaci talerzy, kubków, sztućców.
 4. dostosowanie szatni do większej ilości dzieci w postaci zakupu szafek.
 5. zakup i montaż mebli do nowego oddziału tj. szafek na pomoce, stolików, krzesełek przedszkolnych, dywanu, tablicy multimedialnej.
 6. zatrudnienie personelu tj. nauczyciela do nowego oddziału oraz pomocy nauczyciela.
 7. zakup pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzętu lub narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 8. bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola.

Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w placówce w Zdunach: Zadnie to podzielono na etapy:

 1. rekrutacja dzieci będących uczestnikami projektu,
 2. organizacja nowego oddziału poprzez zakup mebli, tj. szafek na pomoce, stoliki, krzesła, zakup wyposażenia wypoczynkowego do prowadzenia zajęć z terapii sensorycznej.
 3. organizacja kuchni i szatni do wymogów sanitarnych oraz zakup wyposażenia m.in.: garnków, zmywarki, talerzy, kubków, sztućców, szafek szatniowych
 4. zatrudnienie personelu do prowadzenia oddziału: nauczyciela na 1 etat oraz opiekuna dziecka na 5/8 etatu. zatrudnienie pomocy kuchennej
 5. ustalenie programu nauczania
 6. zakup pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzętu lub narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 7. bieżące funkcjonowanie: wynagrodzenie, koszty eksploatacji obiektu, środki czystości.

W ramach zadania planuje się także stworzenie nowych zajęć dla dzieci będą to m.in. zajęcia z logarytmiki w ramach których planuje się powierzenie prowadzenia zajęć nauczycielom z obecnej kadry, zakup komputera do prowadzenia zajęć, zakup materiałów pomocniczych. Zakłada się prowadzenie zajęć w grupach 4 osobowych. 10 grup w placówce w Zdunach i 4 grup w placówce w Bestwienie.

Kolejną grupą zajęć są zajęcia z terapii integracji sensorycznej, gdzie w ramach zadania zostanie wybrany specjalista do prowadzenia zajęć, zostanie opracowany program zajęć, zajęcia będą prowadzone dla 3 dzieci niepełnosprawnych.

Zajęcia wspierające kompetencję społeczno-emocjonalne – „NIE BOJE SIĘ”. Zajęcia te wzbogacą ofertę dydaktyczną i zostaną powierzone 3 nauczycielom z placówki z wymaganymi kwalifikacjami, zostanie opracowany spójny program zajęć dla dzieci, dzieci do udziału w zajęciach będą zgłaszane na zasadzie rekrutacji, zajęcia odbywać się będą w placówce w Zdunach i Bestwinie.

W ramach zadania przewiduje się także wsparcie na rzecz doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli. Wsparciem zostaną objęte 2 osoby zatrudnione do pracy w nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych. Zostaną sfinansowane studia podyplomowe o kierunku nadającym kompetencje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Koszt całkowity zadania to 362 808,75 zł, z czego planowane dofinansowanie to 308 386,75 zł.

Projekt złożony w ramach Poddziałania 8.1.1. został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania. W celu realizacji opisanych działań niezbędne jest przygotowanie niezbędnej infrastruktury technicznej jako komplementarność działań planowanych w ramach działania 8.1.1.

350 158,75 całkowita wartość projektu

297 634,93 dofinansowanie

Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych

dla dzieci z gminy Zduny,

Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna