Menu

UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny

plik foto id: 1400516707

Gmina Zduny otrzymała niemalże 3 mln złotych na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz Świetlicy wiejskiej, przedszkola i OSP w Bestwinie.

Przedmiotowa inwestycja w swoim zakresie zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Zduny jakimi są Budynek świetlicy wiejskiej, OSP i przedszkola w Bestwinie oraz Budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach.

W ramach dofinansowania przeprowadzone zostaną prace związane m.in. z:
a) ociepleniem obiektu,
b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji,
d) wymianą oświetlenia na energooszczędne
e) systemami monitorowania i zarządzania energią.

Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny poprzez przeprowadzenie ich kompleksowej termomodernizacji.

Wskazany cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych takich jak:
- uzyskanie oszczędności energii niezbędnej do ogrzania obiektów użyteczności publicznej, dzięki zminimalizowaniu strat ciepła,
- poprawa jakości powietrza, która będzie wynikiem redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery pochodzących z obiektów objętych przedmiotowym projektem,
- ograniczenie nadmiernych strat ciepła, dzięki dostosowaniu współczynników przenikania ciepła poszczególnych przegród do aktualnie obowiązujących wymagań WT2021,
- obniżenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej, które nastąpi za sprawą zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz redukcji strat ciepła,
- poprawa komfortu życia mieszkańców Gminy Zduny nastąpi, ponieważ wdrożenie przedmiotowej inwestycji przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji, a tym samym poprawi jakość powietrza w regionie, które ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi,
- podniesienie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa, poprzez zamieszczenie ogólnodostępnych informacji na temat realizacji projektu oraz jego pozytywnego wpływu na środowisko naturalne,
- podniesienie komfortu cieplnego docelowych użytkowników obiektów, który nastąpi za sprawą kompleksowo przeprowadzonej termomodernizacji,
- poprawa estetyki obiektów użyteczności publicznej.

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 3 439 923,04 zł.

Kwota dofinansowania: 2 923 934,58 zł.

Nazwa programu operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Numer i nazwa osi priorytetowej: Oś priorytetowa 3: Energia

Numer i nazwa działania w ramach Osi: Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Numer i nazwa poddziałania w ramach działania: 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

plik foto id: 1400516708

Budynek świetlicy wiejskiej, przedszkola i OSP w Bestwinie po termomodernizacji

plik foto id: 1400516710

Budynek ZSP w Zdunach po termomodernizacji