Menu

Aktualności

na zdjęciu herb Zdun

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr LIII.363.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, podtrzymywanie tradycji”

pod nazwą:

„Warsztaty Mikołajkowe”.

Ofertę w dniu 14 listopada 2023 r. złożyło Stowarzyszenie Szczęśliwy Bestwin.

Wartość wnioskowanej dotacji – 2695,00 zł, słownie: dwa tysiące dziewięćset pięć złotych 00/100.

Ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach. Uwagi, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (biuro podawcze Urzędu, parter) oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl do dnia 21 listopada 2023 r.                                                                 

                                                                                                                                                                     Burmistrz Zdun

                                                                                                                                                                /-/ mgr Tomasz Chudy