Menu

UWAGA ! PRZYMROZKI /1
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 21:00 dnia 20.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 23.04.2024 r.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2oC, przy gruncie do -4oC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Punkty konsultacyjne

Na terenie gminy Zduny działają następujące podmioty i instytucje zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, problemów przemocy oraz uzależnień wśród mieszkańców gminy Zduny:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny
 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny  dla osób współuzależnionych i ich rodzin, ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny
 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny
 • Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie, ul. Zdunowska 38a, 63-700 Krotoszyn

Problemami uzależnień i innymi zagrożeniami społecznymi zajmują się także inne instytucje mające swoją siedzibę poza granicami gminy Zduny, ale które swym zasięgiem i jurysdykcją obejmują także sprawy mieszkańców gminy Zduny i są to:

 • Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie, ul. Park Wojska Polskiego 2, 63-700 Krotoszyn
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Zdunach, prowadzący działania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemu uzależnień. Dyżur w Punkcie pełni terapeuta z Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Grzebielinie i psycholog. Działają dwie grupy AA – jedna w Zdunach, druga w Baszkowie:

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób współuzależnionych i ich rodzin czynny jest w każdą środę od 15.45 do 16.45 (ul. Strzelecka 10). Prowadzący: Piotr Pudłowski - instruktor psychoterapii uzależnień
 • Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin czynny jest w każdy pierwszy wtorek miesiąca od 17.00 do 19.00 (ul. Strzelecka 10). Prowadząca: Jolanta Bryjak - psycholog

Ponadto bezpłatna pomoc udzielana jest również telefonicznie:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 800120002. Oferowana jest całodobowa pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Więcej na stronie www.niebieskalinia.info
 • Telefon zaufania dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim tel. 801 889 880. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach 17-22 z wyjątkiem świąt państwowych.
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narokotyki - Narkomania, tel. 800 199 990, czynny codziennie w godz. 16-21.
plik foto id: 1400143729

Gmina Zduny otrzymała ponad 20 tys. złotych na realizację projektu z zakresu profilaktyki.

W ramach zadania pn. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia wraz ze wsparciem psychologicznym w Gminie Zduny w okresie od października do końca grudnia br. odbyło się szereg zajęć i szkoleń dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

W ramach projektu zostały zrealizowane warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. 1, jest to rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej kierowanych do rodziców i nauczycieli. Warsztaty te miały na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych  oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/wychowawców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych czy ryzykownych dzieci młodzieży. W trakcie trwania Szkoły dla rodziców dzieci uczestniczyły w zajęciach rozwijających pasje.

Ponadto do starszych dzieci i młodzieży został skierowany  program  „Moc emocji”. To nowoczesny program do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci. Zawiera on elementy socjoterapii. Wspomaga: budowanie pozytywnego obrazu siebie, kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, zdolność radzenia sobie z emocjami własnymi i innych, rozwój empatii, kształcenie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie, budowanie relacji, rozwój umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.

Odbyły się szkolenia dla nauczycieli w zakresie umiejętności udzielania wsparcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami powstałymi w wyniku pandemii i edukacji zdalnej. Dla młodzieży zorganizowano warsztaty z profilaktyki uzależnień.

W okresie realizacji projektu udzielane było wsparcie psychologiczne, indywidualne w postaci dyżuru specjalisty dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów.