Menu

UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Klub Honorowego Strażaka

Historia klubu

Prezentacja historii Kulubu Honorowego Strażaka wykonana z okazji jubileuszu 10-lecia działalności przez druha sekretarza Cezarego Maćkowiaka. Format MsWord (*.docx)

Pierwsze spotkanie inicjujące działalność Klubu Honorowego Strażaka w Zdunach odbyło się 22 lipca 2005 r. w Domu Strażaka w Zdunach. Wzięli w nim udział druhowie honorowi: Zenon Karolewski, Czesław Wiatrak i Jan Szyrner. Grupa ta postanowiła zwołać zebranie założycielskie klubu na 29 lipca, w którym uczestniczyło już 16 osób. Przy jednym głosie wstrzymującym się przegłosowano pomysł założenia klubu. Ostatecznie, zebranie założycielskie odbyło się 7 września, na które przybyło 30 strażaków honorowych z OSP Zduny i byłej jednostki OSP Cukrowni Zduny. Wybrano zarząd klubu w składzie: Prezesi: Zenon Karolewski i Czesław Wiatrak; Skarbnik: Jerzy Wiatrak; Sekretarz: Jerzy Walczak; Gospodarz: Jan Szyrner; Kronikarz: Edmund Wojewodzic. Komisja rewizyjna: Wojciech Dudkiewicz, Marian Kreczmar, Ludwik Stach. Klub zarejestrowany został jako organizacja działająca przy Zarządzie

Miejsko-Gminnym ZOSP w Zdunach. Jego działalność prowadzona jest zgodnie ze statutem Związku i OSP Zduny w myśl ustalonego regulaminu z 6 sierpnia 2005 r. Działalność klubu finansowana jest z pieniędzy pozyskanym z dobrowolnych składek członkowskich w rocznej kwocie 20 zł oraz z datków uzyskanych od sponsorów. Fundusze te wykorzystywane są na sfinansowanie poczęstunków podczas spotkań członków klubu. O wydatkach nadzwyczajnych decydują członkowie organizacji. Działalność klubu każdego roku dwukrotnie sprawdzana jest przez swoją komisję rewizyjną oraz raz przez komisję rewizyjną Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Zdunach. Wśród członków klubu trzej druhowie odznaczeni zostali Złotymi Znakami Związku, jeden otrzymał Medal im. Bolesława Chomicza, pozostali posiadają Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa. W czasie czynnej służby wszyscy piastowali wysokie i odpowiedzialne stanowiska w swoich jednostkach. Przedstawiciele Klubu Honorowego Strażaka biorą czynny udział we władzach powiatowych i gminnych OSP. Strażacy uczestniczą też w uroczystościach okolicznościowych i kościelnych. Z młodszymi druhami dzielą się swoim doświadczeniem, radą i pomocą. Członkowie KHS zajmują się także opracowywaniem wniosków do zarządu M-G ZOSP w Zdunach dotyczących przyznania poszczególnym strażakom odznaczeń za wysługę lat. W 2007 r. w porozumieniu z prezesem powiatowym OSP Edwardem Kozupą zostały zaprojektowane i wydane dla potrzeb klubu legitymacje członkowskie. W 2009 r. w klubie nastąpiło rozszerzenie składu zarządu. Do tego grona dołączyli druhowi: Jerzy Kołodziejski i Andrzej Zydorczyk. Z czasem, Jerzy Kołodziejski został powołany do komisji rewizyjnej ZM-G OSP w Zdunach i Zarządu Powiatowego OSP w Krotoszynie, co spowodowało jego rezygnację z członka zarządu klubu. Natomiast Andrzej Zydorczyk początkowo był przewodniczącym komisji rewizyjnej, obecnie jest członkiem zarządu. Członkowie klubu zaangażowali się przy organizacji budowy pomnika św. Floriana, patrona strażaków, który stanął przed remizą OSP w Zdunach.

plik foto id: 1400003808

Zdjęcie pamiątkowe członków Klubu Honorowego Strażaka wykonane w 2009 r. podczas zebrania walnego.

plik foto id: 1400004884

(Fot.) Na zdjęciu członkowie Klubu Honorowego Strażaka w Zdunach i zaproszeni goście przed Centrum Animacji Społecznej w Zdunach (ul. Masłowskiego 1) podczas obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia KHS.

ROK 2018

plik foto id: 1400035230
plik foto id: 1400035231

W dniu 2 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Klubu Honorowego Strażaka w Zdunach. Na zebraniu rozliczono się z działalności za rok 2017, Zarząd Klubu otrzymał absolutorium za działalność w 2017 roku. Przyjęto plan finansowy , program działania na rok 2018. Zebranie zaszczycili swoją obecnością : Przewodnicząca Rady Miasta p. E. Kurkiewicz; Z-ca Burmistrza p. M. Zwierzyk Prezes ZOMG ZOSP dh. G. Grobelny; Komendant MG ZOSP dh. E. Pankiewicz oraz przedstawiciele OSP Konarzew, OSP Zduny, OSP Perzyce. Zebranie odbyło się na Sali CAS w Zdunach. Sekretarz Klubu Honorowego Strazaka w Zdunach Cezary Mackowiak

Rok 2017

Jak co roku członkowie Klubu czynnie biorą udział w uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe, Zdunowski Ośrodek Kultury oraz inne organizacje i stowarzyszenia z terenu Gminy. Rok 2017 był rokiem obchodów 750-lecia miasta Zduny, w których również brali udział członkowie Klubu Honorowego Strażaka w Zdunach.

Rok 2016

Zakończył działalność „stary” Zarząd Klubu, uzyskując absolutorium wszystkich obecnych członków Klubu .Wybrano nowe władze Klubu na zebraniu walnym sprawozdawczo-wyborczym w dniu 27 lutego 2016r. na nową kadencję 2016-2021.

W skład zarządu zostali wybrani druhowie :

 • Prezes – dh. Mirosław Karwik
 • Wiceprezes – dh. Jan Szyrner
 • Sekretarz – dh. Cezary Maćkowiak
 • Skarbnik – dh. Jerzy Wiatrak
 • Kronikarz – dh. Andrzej Szeszycki
 • członek zarządu – dh. Marian Właśniak

Wybrano  również Komisję rewizyjną w skład której weszli:

 • Przewodnicząca – dh. Irena Balcerkiewicz
 • Z-ca Przewodniczącej – dh. Bogdan Roszczak
 • Członek komisji – dh. Stanisław Smaś

Działalność prowadzona była zgodnie z przyjętym programem działania oraz statutem stowarzyszenia.

Rok 2015

To rok 10-lecia działalności Klubu. Uroczyste obchody Jubileuszu odbyły się 10 2015 roku. Wzięły w nich udział władze samorządowe Gminy i Powiatu oraz organizacje zrzeszone w ZOSP RP z terenu Gminy Zduny. Z okazji Jubileuszu została w formie elektronicznej Kronika Klubu oraz znaczek okolicznościowy.

Jak co roku delegacja klubu oraz jej członkowie brali udział w uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe Gminy z okazji:

 • 96 rocznicy Powstania Wielkopolskiego
 • 224 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dni Pożarnictwa
 • 76 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
 • 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W roku 2015 pożegnaliśmy z powodu śmierci 3 naszych członków oraz przyjęliśmy 2 nowych członków Klubu.
Na koniec roku Klub liczy 45 członków.

Rok 2014

Rok 2014 upłynął na realizacji statutowych zamierzeń Klubu. Ważnym było zebranie sprawozdawcze, na którym rozliczono się z rokiem poprzednim 2013, oraz przyjęcie Planu działania na rok 2014. W ciągu roku obyło się 5 spotkań klubowych, na których między innymi prezentowano ważniejsze wydarzenia z terenu Gminy, OSP jak również udziału delegacji Klubu w uroczystościach:

 • 95 rocznicy Powstania wielkopolskiego
 • 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dni Pożarnictwa
 • 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • 96 rocznicy odzyskania Niepodległości

Zebrania miały charakter spotkań towarzyskich służących wymianie poglądów, wysłuchania i obejrzenia co się w Gminie i u Strażaków dzieje, jak również okazją do wzajemnego składania życzeń świątecznych i noworocznych.

Rok 2013

28 stycznia 2013 roku stowarzyszenie poniosło ogromną stratę – zmarł w wieku 65 lat Prezes Klubu , pomysłodawca i współzałożyciel Klubu druh Zenon Karolewski. Całe swoje życie aktywnie uczestniczył w działalności jednostki OSP w Zdunach, Zarządu Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zdunach .Za swoją działalność i aktywność społeczną druh Zenon Karolewski został odznaczony wieloma odznaczeniami strażackimi i państwowymi : wzorowy strażak; odznaka za 35 lecie Służby Pożarniczej medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” :brązowy, srebrny , złoty ; „Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; „Brązowy Krzyż Zasługi”.

Rok 2012

Organizatorem działalności Klubu jest Zarząd który działa w składzie:

 • Prezes – Zenon Karolewski
 • Wiceprezes - Mirosław Karwik
 • Sekretarz – Cezary Maćkowiak
 • Skarbnik – Mirosław Chudziński
 • Kronikarz – Andrzej Szeszycki
 • Członek – Marian Właśniak

Nad prawidłowością działań czuwa Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Ireny Balcerkiewicz oraz członkowie : Ludwik Stach i Marian Kreczmer. Członkowie Klubu spotykają się 5 – 6 razy w ciągu roku na zebraniach , na których omawiane są sprawy klubowe oraz przekazywane informacje o aktualnych wydarzeniach w jednostkach OSP, Mieście i Gminie. Na spotkaniach Klubowych prezentowane są kroniki z lat poprzednich jak i bieżących wydarzeń w Gminie. Delegacja Klubu oraz jej członkowie biorą czynny udział w uroczystościach państwowych, strażackich organizowanych przez władze samorządowe ZOK lub jednostki OSP z terenu Gminy.Biorą również udział w ostatniej posłudze zmarłych członków Klubu. Na koniec roku 2012 Klub liczy 50 członków.

Rok 2011

W dniu 5 lutego 2011roku zwołano Walne Zebranie Członków Klubu Honorowego Strażaka, na którym miano wybrać nowy zarząd oraz komisję rewizyjną na następną 5 letnią kadencję. Na zebranie przybyli przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Zdunach. Na zebraniu przedstawiono Uchwałę podjętą przez ZOMG ZOSP RP w Zdunach, z którą nie zgadzali się członkowie Klubu, gdyż ingerowała ona w suwerenność i samodzielność Klubu. Członkowie Klubu obecni na zebraniu podjęli uchwałę o powołaniu samodzielnego stowarzyszenia pod nazwą " Klub Honorowego Strażaka w Zdunach". Do realizacji uchwały wybrano Komitet założycielski Stowarzyszenia w liczbie 18 członków. W wyniku podjętych działań w dniu 26 maja 2011 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu. Celem statutowym Klubu Honorowego Strażaka w Zdunach jest pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji strażackich. Obszarem działania Klubu jest Gmina Zduny, a siedzibą władz miasto Zduny.