2022.1.30 - imieniny: Macieja, Martyny, Dobiegniewa, Hiacynty

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego

2022-11-23

na zdjęciu herb Zdun

Zduny, 23 listopada 2022 r.

ADM.525.6.2022

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZDUN

o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert


Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz uchwały nr XXXIX.273.2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:


„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin”
pod nazwą:
Organizacja Gwiazdki 2022


Ofertę złożyło Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy.
Umowę podpisano 23 listopada 2022 r.
Wartość udzielonej dotacji – 2 000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych 00/100.


                                                                                                 Burmistrz Zdun
                                                                                                /-/ mgr Tomasz Chudy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE