plik foto id: 1400517556

UWAGA ! BURZE/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 do godz. 22:00 dnia 28.05.2024 r.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

2023-06-30

plakat informacyjny

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu

Zduny, dn. 30 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2023-2030”

Działając na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225) uchwały nr L.348.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji przedstawiam niniejsze sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2023-2030”:

  1. Przedmiot konsultacji: „Strategia Rozwoju Gminy Zduny na lata 2023-2030”.
  2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
  3. Cel konsultacji: poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Zduny, sąsiednich gmin i ich związków, partnerów społecznych i gospodarczych oraz dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej poszczególnych zapisów dokumentu, w tym uwzględnienie w nim potrzeb i oczekiwań grupy adresatów.
  4. Termin konsultacji: 17 maja 2023 r. do 21 czerwca 2023 r.
  5. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Burmistrz Zdun
  6. Formy przeprowadzenia konsultacji: zbieranie uwag w formie elektronicznej lub papierowej za pomocą udostępnionego formularza oraz przesyłania na adres mailowy wskazany w ogłoszeniu o konsultacjach, a także spotkanie, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2023 roku o godz. 18:00 w Starej Kaflarni w Zdunach, ul. Łacnowa 37.
  7. Informacja o sposobie promowania konsultacji: ogłoszenie o konsultacjach społecznych na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny z załączeniem pliku z projektem Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2023-2030 i formularzem zgłaszania uwag, opinii, propozycji zmian.
  8. Informacja o uczestnikach konsultacji: w toku konsultacji społecznych wzięło udział 13 osób, zgłoszono dwie uwagi podczas spotkania konsultacyjnego. W formie formularza w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga.
  9. Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem:

Lp.

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga

Treść uwagi

Propozycja zmiany

Rozstrzygnięcie

Uzasadnienie

1.

Załącznik nr 1: Diagnoza - Kultura i sport

Brak informacji o chórze „Harmonia”

Dodać zapis:

Istotną rolę w lokalnej społeczności odgrywa Chór „Harmonia”. Chór ma głębokie korzenie w Zdunach i jest ceniony przez mieszkańców za swój wkład w promowanie muzyki i sztuki. Od momentu powstania w 1923 roku, „Harmonia”  reputację wysokiej jakości wykonawczej i aktywnie uczestniczy w licznych wydarzeniach artystycznych, wzbogacając życie kulturalne zarówno w samym Zdunach, jak i w okolicznych miejscowościach. „Harmonia” jest uważana za ważny skarb kulturowy gminy, stanowiący nieodłączny element lokalnego dziedzictwa muzycznego.

Uwzględniono

Dodano zapis do dokumentu.

 

2.

Cel operacyjny 2.2 Przedsiębiorczy mieszkańcy gminy Zduny

Dodać działanie związane z ekonomią społeczną

Rozwój ekonomii społecznej m.in. poprzez tworzenie lokalnych partnerstw społeczno-gospodarczych oraz wspieranie powstawania podmiotów ekonomii społecznej

Uwzględniono

Dodano kierunek działania.

 

Pliki do pobrania

Podsumowanie_strategii.pdf