plik foto id: 1400517556

UWAGA ! BURZE/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 do godz. 22:00 dnia 28.05.2024 r.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny

                                                                                                                                                                                     Zduny, dnia 7 marca 2024 r.

Burmistrz Zdun

OŚ2.621.1.2023

 

OGŁOSZENIE

Wyłożenie do publicznego wglądu aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266)

informuję

osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Zduny o wyłożeniu do publicznego wglądu

Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 8 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r.

Formularz zgłoszenia uwag należy:

 1. złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny lub
 2. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu) lub
 3. przesłać drogą mailową przesyłając zeskanowany Formularz na adres e-mail: zduny@zduny.pl

 

Wnioski, propozycje, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

                                                                                                                         Burmistrz Zdun

                                                                                                                       /-/

                                                                                                                          mgr Tomasz Chudy

 

Szczegółowa treść: https://zduny.bip.net.pl/?a=4529

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO, Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016, w związku z uczestnictwem w konsultacjach społecznych w ramach powstawania „Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2023-2030”. Informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Zdunach reprezentowany przez Burmistrza (ul. Rynek 2, 63-760 Zduny, tel.: (62) 721 50 01, e-mail: burmistrz@zduny.pl). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego przez Urząd Miejski w Zdunach: iod@comp-net.pl lub pisemnie na adres Administratora. Państwa dane osobowe przetwarzane są/będą w celu organizacji i przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z opracowywaniem Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zmierzającego do przygotowania Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny.
 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów (np. podmiot świadczący usługi hostingu poczty elektronicznej). Ponadto dane mogą być przekazane podmiotowi, z usług którego korzysta Administrator przeprowadzając konsultacje społeczne, któremu zlecono opracowanie aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym dotyczące archiwizacji dokumentacji.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w okolicznościach wskazanych w RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.