plik foto id: 1400517556

UWAGA ! BURZE/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 do godz. 22:00 dnia 28.05.2024 r.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

logo PARP

Wsparcie przedsięwzięć z sektorów HoReCa, turystyka i kultura

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs, którego celem jest wsparcie przedsięwzięć MŚP z sektorów HoReCa (hotele, restauracje, catering) oraz turystyka i kultura, które zostały najbardziej dotknięte skutkami pandemii COVID-19 w Polsce.

W ramach konkursu, który PARP ogłosiła 5 lipca 2023 r., wyłonionych zostanie pięciu operatorów regionalnych, którzy odpowiedzialni będą we współpracy z PARP, za udzielanie w trybie konkursowym wsparcia przedsiębiorcom MŚP z sektorów HoReCa, turystyka i kultura. Wsparcie przeznaczone będzie na unowocześnienie lub rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa, a jego łączna wysokość wynosi ponad 1,26 mld zł.

Przedsiębiorstwa MŚP będą mogły przeznaczyć wsparcie na: inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowlane, budowę nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją (w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ich recykling i ponowne wykorzystanie), a także inwestycje we wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej oraz związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa; podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. na szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub unowocześnieniem działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych;  usługi rozwojowe, w tym np. na opracowanie studium wykonalności, zmiany modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych w związku z rozszerzaniem lub unowocześnieniem działalności przedsiębiorstwa.

Na realizację swoich przedsięwzięć, przedsiębiorcy MŚP będą mogli otrzymać pomoc de minimis, która będzie rozliczana w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki.

Do udziału w konkursie na operatorów regionalnych zapraszamy podmioty wspierające rozwój przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie działalności badawczej, rozwojowej lub innowacyjnej.

Operatorzy regionalni będą działać w skali regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z następującym podziałem:  region nr 1 obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie;  region nr 2 obejmujący województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie;  region nr 3 obejmujący województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie; region nr 4 obejmujący województwa: łódzkie, opolskie i śląskie; region nr 5 obejmujący województwa: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie.

Dla każdego z tak zdefiniowanych regionów zostanie wybrany jeden operator regionalny, który będzie zobowiązany do obsługi przedsięwzięć MŚP ze wszystkich województw zaliczanych do danego regionu.

W ramach przedsięwzięcia operator regionalny będzie zobowiązany do realizacji zadań z następujących obszarów:

- przygotowanie do ogłoszenia naboru na wybór przedsięwzięć MŚP do objęcia wsparciem, w tym promocja Inwestycji i informacja mająca na celu rekrutację przedsięwzięć MŚP;

- uruchomienie w pierwszym kwartale 2024 roku naboru na wybór przedsięwzięć MŚP do objęcia wsparciem;

- ocena wniosków o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem, które złożone zostaną w ramach naboru;

- zawieranie umów o objęcie wsparciem przedsięwzięć MŚP rekomendowanych do otrzymania wsparcia, w tym zawarcie do końca 2024 roku umów z MŚP w wymiarze co najmniej 50% ilości optymalnej dla regionu, określonej w dokumentacji naboru;

- realizacja umów o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem zawartych z MŚP;

- rozliczenie końcowe umów o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem, w tym kontrola na dokumentach;

- kontrole realizowane przez operatorów na miejscu realizacji przedsięwzięcia MŚP;

- monitorowanie i sprawozdawczość na rzecz PARP wskaźników osiągniętych przez MŚP.

Na realizację zadań w ramach Inwestycji Al.2.1 KPO operator otrzyma pomoc finansową na wydatki własne i partnerów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Wydatki muszą być bezpośrednio związane z udzielaniem i rozliczaniem pomocy de minimis udzielanej na przedsięwzięcia MŚP, a koszty te będą rozliczane w sposób uproszczony — w formie kwot ryczałtowych. Łączna wartość środków przewidzianych na pomoc operacyjną dla operatorów wynosi 71,7 mln zł.

Rolę operatora regionalnego mogą pełnić instytucje posiadające różnorodne struktury, zasady działania, potencjał, doświadczenie oraz działające w zróżnicowanym środowisku, a także współdziałające z partnerami na podstawie umów partnerstwa. Mogą to być podmioty posiadające osobowość prawną lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, prowadzące działalność w celu zapewnienia korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zapewnieniem korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną.

Możliwość składania wniosków o wsparcie przez podmioty zainteresowane rolą operatora zapewniona będzie przez PARP od 10 sierpnia 2023 r. do 28 września 2023 r. Wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą dedykowanego narzędzia informatycznego.

Informacji dotyczących naboru udziela Infolinia PARP. Zapytania można kierować elektronicznie pod adres info@parp.gov.pl albo telefonicznie pod numer 22 574 07 07 lub 801 332 202. Dodatkowo, w każdy poniedziałek i czwartek, zapewniamy telefoniczne wsparcie eksperckie w przygotowaniu wniosków. Do zakończenia naboru, nasi eksperci są dostępni w te dni w godzinach 10.00-12.00 pod numerami telefonów 22 574 07 07 lub 801332 202 (w komunikatach IVR prosimy wybrać 5 a następnie 1).

Szczegóły konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej   PARP https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/HoReCa-dla-operatorow.

Źródło: PARP