Jak ubiegać się o ulgi i zwolnienia z opłat

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – Wioletta Lewandowska

Pokój nr 114, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 13, e-mail: wioletta.lewandowska@zduny.pl

Zakres obowiązków: ustalanie podstawy wymiaru zobowiązań podatkowych; zbieranie i wysyłanie informacji podatkowych; wystawianie nakazów płatniczych; prowadzenie ewidencji nieruchomości.

Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców związany z wystąpieniem COVID-19.
 
Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708)
 • uchwała nr XLIII/279/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zduny lub podległym jej jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 259, poz. 4867).

 
Pakiet obejmuje możliwość odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia płatności z tytułu podatku od nieruchomości (od budynków, budowli i gruntów), podatku od środków transportowych oraz czynszów lokali użytkowych będących własnością Gminy Zduny związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w miesiącach kwietniu, maju i czerwcu 2020r.
Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek obrotów gospodarczych w następstwie, chcąc uzyskać ulgę, zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi ujemne skutki epidemii COVID-19. Pomoc Burmistrza ma za zadanie ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, a także związanych z konsumpcją i podawaniem napojów;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness, miejsc spotkań;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;

lub prowadzący handel detaliczny:

 • wyrobami tekstylnymi;
 • wyrobami odzieżowymi;
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 • meblami i sprzętem oświetleniowym;
 • sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub inne podmioty prowadzące działalność usługową np.: salony kosmetyczne, fryzjerskie, kwiaciarnie, indywidualne praktyki lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety rehabilitacyjne, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:

 • odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości do 30 września 2020 r.;
 • rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca września 2020 roku);
 • umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

Przedsiębiorca, chcący uzyskać ulgę, powinien załączyć wymagane dokumenty:
 

Wniosek z uzasadnieniem, określeniem czego i w jakiej formie ma dotyczyć ulga, oraz określeniem z jakiej formy pomocy przedsiębiorca chce skorzystać: 

 • POMOC DE MINIMIS

Zgodnie z przepisami nie może ona przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat. Co ważne, w przypadku firm z sektora transportu drogowego towarów limit ten został zmniejszony i wynosi 100 tys. euro, lub 

 • POMOC PUBLICZNA

Ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce – warunki pomocy:

 • przedsiębiorca na dzień 31.12.2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2. pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014;
 • pomoc będzie udzielona nie później niż do 31.12.2020 r.
 • wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1. Tymczasowych ram, kwoty 800.000 EUR na przedsiębiorstwo.

Załączniki:

 • formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk w załączeniu) lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (druk w załączeniu),
 • oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (druk w załączeniu),
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, zestawienie rozchodów lub PIT-y),
 • dokumenty finansowe za I kwartał 2020 r. lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej i potwierdzające spadek obrotów spowodowanych epidemią,
 • oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej (druk w załączeniu),  
 • oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej / jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - dla osoby prawnej (druk w załączeniu).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 nr 53 poz. 311 ze zm.),  oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 z 24.12.2013).
 
Wniosek podpisany wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć:

 • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP,
 • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu,
 • osobiście (z ograniczeniem, ze względu na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii). 

Burmistrz podkreśla, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

formularz przy ubieganiu się o pomoc - COVID 19.xlsx formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx oświadczenie o otrzymanej lub nie otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie.doc Oświadczenie o sytacji finansowej, rodzinnej i majatkowej_osoby fizyczne prowadzące działalność.pdf Oświadczenie_majątkowe_osób_prawnych.PDF