Program „Ciepłe mieszkanie”

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych 53 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych 8 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym 0 zł

Dane obejmują okres od początku trwania programu do 31.08.2023r.

Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo tutaj: TUTAJ