Aktualności

baner

Nabór wniosków - Program "Ciepłe Mieszkanie"

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Zdun Nr 19/2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanego na terenie Gminy Zduny.

 

Gmina Zduny ogłasza, iż od dnia 03.06.2024 na rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadania w ramach Programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie” realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr 3123/U/400/18/2024  zawartej pomiędzy Gminą Zduny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Zduny. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 30.06.2025 r., przy czym nabór wniosków będzie realizowany do 03.07.2024 r. a podpisywanie umów z Gminą będzie realizowane na zasadach przewidzianych w Regulaminie naboru wniosków.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania lub wspólnoty mieszkaniowe (od 3 do 7 lokali mieszkalnych).

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych1 znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Budżet

Budżet przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu na realizację programu na terenie Gminy Zduny to 450 000 zł.

Dla kogo dofinansowanie?

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (Część 1):

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

− prawa własności,

− ograniczonego prawa rzeczowego,

− najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł:

 1. a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. b) ustalonym:

− zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

− na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

 1. c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 2. d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 pkt 1 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (Część 2):

1) Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

− prawa własności,

− ograniczonego prawa rzeczowego,

− najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

realizująca przedsięwzięcie będąc przedmiotem dofinansowania, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) , nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (Część 3):

1) Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

− prawa własności,

− ograniczonego prawa rzeczowego,

− najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Dla Wspólnot mieszkaniowych  w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych (Część 4):

Beneficjentem końcowym jest wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Intensywność dofinansowania: do 60%  kosztów kwalifikowalnych, wsparcie wynosi do 350 000 zł dla kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 000 zł w przypadku projektu, który obejmuje również zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 000 zł w przypadku uwzględnienia pomp ciepła) oraz do 150 000 zł, jeśli projekt zakłada jedynie termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie dla Części 1-3:

1) dokumentacja projektowa,
2) pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
3) kotła gazowego kondensacyjnego,
4) kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
5) kotła zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
6) ogrzewania elektrycznego,
7) podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku,
8) instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
9) wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
10) wymiana okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego.

Program wspiera zastosowanie dla Części 4 - WSPÓLNOTY:

1) dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy),
2) podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
3) pompy ciepła powietrze/woda,  pompy ciepła powietrze/powietrze oraz gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
4) kotła gazowego kondensacyjnego,
5) kotłowni gazowej,
6) kotła zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
7) kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
8) ogrzewania elektrycznego,
9) instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,
10) wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła,
11) mikroinstalacji fotowoltaicznej,
12) ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

1) wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),

2) jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

3) do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczonych odpowiednio w Załączniku nr 1 dla Części 1), 2) i 3) Programu i Załączniku nr 1a dla Części 4) Programu. Załączniki zawierają także minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji ( zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) który  opracował elektroniczną listę urządzeń i materiałów – lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Lista ZUM jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Gdzie składać wnioski?

 • w formie papierowej: Urząd Miejski w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny, pok. 212
 • w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Zduny znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ADRES SKRYTKI ePUAP:  /umzduny/skrytka 

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: (62) 7215 001 wew. 35, e-mail: zduny@zduny.pl

Materiał opracowano na podstawie ogłoszonego naboru dla Gmin przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku (Część 1)-3) Programu):

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer rachunku bankowego.
 6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 8. Powierzchnia lokalu wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli dotyczy).
 9. Informacje o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok podatkowy Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).
 10. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
 11. Przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia
 12. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za 2022 rok – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.
 13. Przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku (Część 4) Programu):

 1. Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej, NIP/REGON, adres.
 2. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail osoby reprezentującej wspólnotę.
 3. Numer rachunku bankowego.
 4. Numer księgi wieczystej, numer działki.

5.Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy

 1. Powierzchnia całkowita budynku mieszkalnego.
 2. Powierzchnia budynku wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej i numery lokali, w których jest prowadzona działalność gospodarcza (jeśli dotyczy).
 3. Uchwała powołująca zarząd, uchwała o przystąpieniu do programu.
 4. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
 5. Przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia
 6. Przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.

Załączniki w wersji pdf:

 1. Zarządzenie Burmistrza nr 19/2024 z dnia 3 czerwca 2024r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Zduny.
 2. Regulamin naboru wniosków.
 3. Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”.
 4. Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 1)-3) programu.
 5. Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 4) programu
 6. Wzór protokołu z kontroli
 7. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – Część 1)-3).
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu ,, Ciepłe Mieszkanie” dla część 1)-3).
 9. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – Część 4).
 10. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu ,, Ciepłe Mieszkanie” dla część 4).
 11. Załącznik do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współmałżonka.
 12. Załącznik do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współwłaścicieli/pozostałych właścicieli.
 13. Załącznik do wniosku o dofinansowanie – zgoda Gminy.
 14. Pełnomocnictwo do PPCM – Część 1)-3).
 15. Pełnomocnictwo do PPCM – Część 4).
 16. Wniosek o płatność w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”- Część 1)-3).
 17. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach programu ,, Ciepłe Mieszkanie” dla część 1)-3).
 18. Wniosek o płatność w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”- Część 4).
 19. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach programu ,, Ciepłe Mieszkanie” dla część 4).
 20. Załącznik do wniosku o płatność - zestawienie dokumentów dla Części 1)-3).
 21. Załącznik do wniosku o płatność - zestawienie dokumentów dla Części 4).
 22. Załącznik do wniosku o płatność - protokół odbioru prac wykonawcy dla Części 1)-3).
 23. Załącznik do wniosku o płatność - protokół odbioru prac wykonawcy dla Części 4).
 24. Wzór umowy o dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Zduny – Części 1)-3) Programu.
 25. Wzór umowy o dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Zduny – Części 4) Programu.
 26. Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji.
 27. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów dla Beneficjenta końcowego.

Załączniki w wersji Word:

 1. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – Część 1)-3).
 2. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – Część 4).
 3. Załącznik do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współmałżonka.
 4. Załącznik do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współwłaścicieli/pozostałych właścicieli.
 5. Załącznik do wniosku o dofinansowanie – zgoda Gminy.
 6. Pełnomocnictwo do PPCM – Część 1)-3).
 7. Pełnomocnictwo do PPCM – Część 4).
 8. Wniosek o płatność w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”- Część 1)-3).
 9. Wniosek o płatność w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”- Część 4).

 

Załączniki w wersji Excel:

 1. Wzór dokumentu podsumowującego audyt energetyczny zawierający wyliczenie efektów ekologicznych i energetycznych wymaganych dla Części 4) – Wspólnoty Mieszkaniowe.                                                                                                                              Burmistrz Zdun

                                                                                                                     /-/ mgr Miłosz Zwierzyk