Aktualności

herb Zdun

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Zdunach

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)  oraz § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)  Burmistrz Zdun ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny.

Data I-go przetargu: 24 kwietnia 2024 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.924.025,00 zł.

Sprzedaż podlegała opodatkowaniu 23% stawka podatku VAT.

Adres i oznaczenie nieruchomości:                              

Obręb:               Zduny-miasto                                    

Arkusz mapy:   1                                                              

Nr działki:         2171/3                                                    

Powierzchnia:   4,4985 ha                                               

Użytek:             RIVb, RV, RVI                                     

Nr KW:             KZ1R/00039021/9                                

Właściciel:        Gmina Zduny                                       

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na obrzeżach miasta Zduny. Grunt posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane uprawiane i wykorzystywane rolniczo, tereny leśne jak również zabudowane budynkami o charakterze użytkowym. W dalszym sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Podstawowe sieci infrastruktury technicznej znajdują się w zasięgu przedmiotowej nieruchomości.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewidencyjnej 2171/3 w mieście Zduny,  przyjętego uchwałą Rady Miejskiej we Zdunach Nr LXIV.424.2023  z dnia 27 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 8693 z dnia 3.10.2023 r.), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku symbolem

dz. nr 2171/3: P-U - tereny produkcji lub usług

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:

Dział III i IV księgi wieczystej KZ1R/00039021/9 jest wolny od obciążeń.

Termin zagospodarowania nieruchomości: - nie określa się.

Forma i tryb zbycia:   sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu: 28 sierpnia 2024 roku o godz. 1000 – sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Zdunach, ul. Rynek 2

Cena wywoławcza: 2.924.025,00 zł  +  23 % podatek VAT od zaoferowanej ceny
 (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Wadium:  

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
  2. Wadium należy wpłacić do dnia 23 sierpnia 2024 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zdunach - Bank Spółdzielczy w Krotoszynie  nr konta 21 8410 1026 2003 0202 0169 0004.
  3. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień faktycznego wpływu kwoty wadium na wskazane konto. Tytuł wpłaty wadium winien wskazać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, której wpłata dotyczy.
  4. Uchylenie się nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy powoduje odstąpienie od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  5. Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej.

Dodatkowych informacji udziela:

Urząd Miejski, ul. Rynek 2 w godzinach urzędowania nr  tel. 62 7215001 wew. 23.

Sprawę prowadzi Magdalena Krawczyk

Burmistrz Zdun zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn, o czym niezwłocznie poda informację do wiadomości publicznej.

Pełną treść ogłoszenia  zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach, na  stronie internetowej www.zduny.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://zduny.bip.net.pl.      Natomiast wyciąg z ogłoszenia został opublikowany na stronie dziennika www.monitorurzedowy.pl

 

 

                                                                                                                                                            Burmistrz Zdun

                                                                                                                                                   /-/ mgr Miłosz Zwierzyk

 

 

mapa z położeniem działki
zdjęcie nieruchomości gruntowej