Aktualności

na zdjęciu herb Zdun głowa Jana Chrzciciela na tacy

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LXVI.437.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

„Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

pod nazwą:

„Lato obserwatorów przyrody”.

Ofertę w dniu 17 maja 2024 r. złożyło Stowarzyszenie „Gmina Zduny Działamy!” jako patron Grupy Nieformalnej Konarzewska Inicjatywa Sąsiedzka.

Wartość wnioskowanej dotacji – 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100.

Ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach. Uwagi, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (w biurze podawczym Urzędu, parter) oraz  na adres e-mail: zduny@zduny.pl do dnia 27 maja 2024 r.                                                       

                                                                                                                                                                    Burmistrz Zdun

                                                                                                                                                             /-/ mgr Miłosz Zwierzyk

 

Więcej informacji: https://zduny.bip.net.pl/?a=4761