UWAGA ! PRZYMROZKI /1
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 21:00 dnia 20.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 23.04.2024 r.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2oC, przy gruncie do -4oC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

na zdjęciu herb Zdun

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LXVI.437.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, podtrzymanie tradycji, integracja

pod nazwą:

„Zajączek Wielkanocny”.

Ofertę w dniu 21 lutego 2024 r. złożyło Stowarzyszenie Szczęśliwy Bestwin.

Wartość wnioskowanej dotacji – 3 200,00 zł, słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100.

Ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach. Uwagi, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (w biurze podawczym Urzędu, parter) oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl do dnia 28 lutego 2024 r.

                                                                                                          Burmistrz Zdun

                                                                                                    /-/ mgr Tomasz Chudy

Więcej w BIP: https://zduny.bip.net.pl/?a=4475