Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2024 r.

Powiat Krotoszyński przy udziale Gmin: Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew, Sulmierzyce, Zduny oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaprasza do składania wniosków na odbiór wyrobów zawierających azbest na rok 2024.

Wnioski można uzyskać w urzędach gmin, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (Wydział Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Bud. Nr 3, pokój nr 20) oraz w Biuletynach Informacji Publicznej na stronach internetowych tych urzędów.

Do wniosku o udział w Programie należy załączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością lub pisemną zgodę właściciela nieruchomości do udziału w Programie w przypadku umowy najmu, dzierżawy bądź innej umowy.
  • Klauzulę informacyjna RODO. (Załącznik nr 2 do Regulaminu),
  • Oświadczenie potwierdzające, że wyroby zawierające azbest nie pochodzą
    z budynków związanych z działalnością rolniczą bądź gospodarczą (załącznik nr 3 do Regulaminu) – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rolnik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, a wyroby zawierające azbest nie pochodzą z budynków z nią związaną,
  • Oświadczenie potwierdzające, że na dzień złożenia wniosku wyroby zawierające azbest przeznaczone do usunięcia są zdemontowane z dachu (załącznik nr 4 do Regulaminu),
  • oświadczenie o pomocy de minimis (załącznik nr 6 do Regulaminu) – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest rolnik,
  • Zgodę współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na realizację zadania,
  • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z opłatą skarbową jeśli wymagana.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego Nr 568/22 z dnia 8 lutego 2022 roku.

Program pokrywa 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest (odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). Finansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek na udział w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest należy złożyć we właściwej Gminie ze względu na położenie nieruchomości,  na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu – Załącznik nr 1.

W związku z ograniczoną liczbą środków planowanych na realizację niniejszego zadania dopuszcza się możliwość niezrealizowania wszystkich wniosków. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność składania wniosków.

Termin składania wniosków do urzędów gmin do 31 marca 2024 r.

Planowany termin realizacji zadania MAJ-SIERPNIEŃ 2024 r.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Pliki do pobrania

Plakat Azbest 2024.png