Aktualności

na zdjęciu herb Zdun

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LIII.363.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin

pod nazwą:

Organizacja Gwiazdki 2023

Ofertę złożyło Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy.

Umowę podpisano 30 listopada 2023 r.

Wartość udzielonej dotacji – 700,00 zł, słownie: siedemset złotych 00/100.

                                                                                                                                  Burmistrz Zdun

                                                                                                                            /-/ mgr Tomasz Chudy