plik foto id: 1400517546
plik foto id: 1400517556

UWAGA ! BURZE/1
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 do godz. 23:00 dnia 27.05.2024 r.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

herb Zdun

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

BURMISTRZ ZDUN

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)  oraz § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

Burmistrz Zdun ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Baszków, stanowiącej własność Gminy Zduny.

Adres i oznaczenie nieruchomości:

Obręb:              BASZKÓW

Arkusz mapy:  5

Nr działki:         482/22

Powierzchnia:  0,1546 ha

Użytek:             RIVa - grunty orne

Nr KW:             KZ1R/00042040/2

Właściciel:       Gmina Zduny

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na terenie wsi Baszków. Działka o optymalnej powierzchni i regularnym kształcie czworoboku, stanowi działkę znajdującą się w drugiej strefie zabudowy. Bezpośrednie otoczenie stanowią grunty z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zabudową usługową. Grunt wyposażony jest w sieć energetyczną. Dojazd do przedmiotowej działki – poprzez teren działek o nr ewid. 482/15 i 482/21, będących własnością gminy Zduny.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla terenu w obrębie którego znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zduny uchwalonego Uchwałą nr LXII.417.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lipca 2023 r. przedmiotowa nieruchomość stanowi tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU.

Dla nieruchomości wydana została decyzja Burmistrza Zdun o warunkach zabudowy Nr GT 6730.13.2023 z dnia 31.05.2023 r. - budowa  budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: Dział III i IV księgi wieczystej KZ1R/0040752/2 jest wolny od obciążeń.

 Termin zagospodarowania nieruchomości: - nie określa się.

 Forma i tryb zbycia: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 Termin i miejsce przetargu20 grudnia 2023 roku o godz. 1000 – sala konferencyjna nr 218 Urzędu Miejskiego w Zdunach,  Rynek 2.

Cena wywoławcza prawa własności: 78.440,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości 23 % od zaoferowanej ceny.

Warunki przetargu

WADIUM

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
 2. Wadium należy wpłacić do dnia 15 grudnia 2023 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zdunach - Bank Spółdzielczy w Krotoszynie  nr konta 21 8410 1026 2003 0202 0169 0004.
 3. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień efektywnego wpływu wadium na wskazane konto. Tytuł wpłaty wadium winien wskazać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy.
 4. Uchylenie się nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy powoduje odstąpienie od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej.
 6. Burmistrz Zdun zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn, o czym niezwłocznie poda informację do wiadomości publicznej.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gmina Zduny reprezentowana przez Burmistrza. Kontakt: listownie: Rynek 2, 63-760 Zduny, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://zduny.bip.net.pl/ telefonicznie: (62) 721 50 01.
 2. Inspektor ochrony danych.Możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl  
 3. Cele i podstawy przetwarzania.Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.
 4. Odbiorcy danych osobowych.Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji sprzedaży lub podjęciem działań przed zawarciem umowy sprzedaży.
 6. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań Administratora wskazanych wyżej, a następnie - zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów. 
 7. Prawa osób, których dane dotyczą.Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu: 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

 1. Informacja o wymogu zbierania danych.Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdunach.

Dodatkowych informacji udziela:

- Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2 w godzinach urzędowania nr  tel. 62 7215001 wew. 23.

Sprawę prowadzi Magdalena Krawczyk.

Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Zdunach.

Więcej informacji: https://zduny.bip.net.pl/?a=4183 

                                                                                                                                            Burmistrz Zdun

                                                                                                                                      /-/ mgr Tomasz Chudy

Pliki do pobrania

mapa.pdf