UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

2023-10-30

Program „Ciepłe Mieszkanie” - czekamy na wasze wstępne deklaracje

Drodzy Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że ruszył kolejny nabór wniosków w Programie „Ciepłe Mieszkanie”. Program jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Zduny.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony będzie dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (części 1-3 Programu) znajdującego się w budynku wielorodzinnym wynikający z:

- prawa własności albo

− ograniczonego prawa rzeczowego albo

- najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego7, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy

oraz dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Zduny (część 4 Programu).

Do dofinansowania w ramach części 1-3 programu kosztami kwalifikowanymi są:

 1. Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na:
 • pompa ciepła powietrze/woda,
 • pompa ciepła powietrze/powietrze,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,

W przypadku gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia z pkt. 1 dopuszcza się wykonanie (wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • Stolarka okienna i drzwiowa.
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
 1. Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej:

- modernizacji instalacji wewnętrznej co lub cwu,

- wymiany źródła ciepła,

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- budowy wewnętrznej instalacji gazowej,

- stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu mieszkalnym wymaganej przepisami prawa budowlanego

pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

 

Przedsięwzięcia dla wspólnot mieszkaniowych wraz z kwotami dofinansowania zostały umieszczone w punkcie ,, Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów”.

 

Zasady naboru

W celu wystąpienia o dofinansowanie, w określonej wysokości, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w pierwszej kolejności Gmina Zduny ma za zadanie oszacować liczbę osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określić rodzaj oczekiwanego wsparcia. W związku z tym prosimy o składanie deklaracji wstępnych przez mieszkańców Gminy Zduny, którzy będą chcieli skorzystać z Programu.

 

Wstępne deklaracje można składać od 30.10.2023r.  do 30.11.2023 r. 

- na piśmie do Urzędu Miejskiego w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny,

lub

- wysłać podpisany skan wypełnionej ankiety na adres zduny@zduny.pl

lub

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” i nabór wniosków nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Zduny dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Złożenie ankiety nie oznacza złożenia wniosku i przyznania dofinansowania!

 

Wzór wstępnej deklaracji do pobrania poniżej:

DEKLARACJA WSTĘPNA

 

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie-2/ oraz na stronie WFOŚiGW w Poznaniuhttps://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie-2/

 

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

 

Część 1 – podstawowy poziom dofinansowania:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym albo

najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego7, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

 

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

Część 2 – podwyższony poziom dofinansowania:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym, albo

najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego7, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

 której przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 • 1 894  zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

Część 3 – najwyższy poziom dofinansowania:

W przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym, albo

najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego7, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

której przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

 • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

 

Część 4 – wspólnoty mieszkaniowe

 

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest: Rodzaje przedsięwzięć dla beneficjentów końcowych

Wymieniane wspólnego nieefektywnego źródła ciepła na wspólne efektywne źródło ciepła obejmujące 100% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego

Wymieniane indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych na wspólne efektywne źródło ciepła

Maksymalna kwota dotacji

1) Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w zdaniu pierwszym dopuszcza się wykonanie (więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),

- zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),

- dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

350 000 zł (60%)

350 000 zł (60%)

2) Przedsięwzięcie określone w pkt. 1 oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

360 000 zł (60%)

375 000 (60%) *

360 000 zł (60%)

375 000 (60%) *

3) Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

- dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

- zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

150 000 zł (60%)

 

W razie pytań można kontaktować się z Urzędem Miejskim w Zdunach, nr tel. (62) 721 50 01 wew. 35

 

źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/