UWAGA ! 

MARZNĄCE OPADY !
IMGW-PIB OSTRZEGA/: MARZNĄCE OPADY/1  

od godz. 00:00  do godz. 10:00 dnia 09.12.2023 r.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Drogi śliskie!!

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 


Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17, ), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

na zdjęciu burza mózgów prowadzona przez ludzi

AKTUALIZACJA Ogłoszenie ws. konsultacji społecznych dot. projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi na rok 2024"

Burmistrz Zdun ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz. 571) działających na rzecz Gminy Zduny.

Przedmiot konsultacji: projektRocznego program współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2024 rok”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 20 września 2023 r.

Czas zakończenia konsultacji: 05 października 2023 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne na załączonym formularzu

Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza konsultacji do Urzędu Miejskiego w Zdunach – parter, pok. 12 – biuro podawcze, ul. Rynek 2, Zduny lub mailowo na  adres: zduny@zduny.pl w terminie do 05 października 2023 r. do godz. 13:00.

Uzasadnienie: konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.  Urz. Woj. Wielkopolskiego z  2015 r. poz. 5988).

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach: informacja o przeprowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej w formie protokołu.

Zarządzenie nr 282/2023 Burmistrza Zdun z dnia 20 września 2023 ws. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Formularz konsultacji

 

Wyniki konsultacji:

W dniu 20 września 2023 r. na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach opublikowane zostało ogłoszenie Burmistrza Zdun o konsultacjach społecznych dot. projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono uwag do projektu.

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu „Rocznego programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Fot. pixaba.com - StockSnap