Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Chachalnia w rejonie wschodnim i zachodnim

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami) Burmistrz Zdun zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia w rejonie zachodnim oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia w rejonie wschodnim, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Więcej informacji:

  1. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia w rejonie Wschodnim - https://zduny.bip.net.pl/?a=3995
  2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia w rejonie Zachodnim - https://zduny.bip.net.pl/?a=3993