Aktualności

2023-05-17

Raport o stanie Gminy Zduny za 2022 rok

21 czerwca 2023 r. podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Zdunach rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Zduny za rok 2022. Nad przedstawionym Raportem zostanie przeprowadzona debata.

Zgodnie z przepisem art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40 z późn. zm.) w debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami, w ilości co najmniej 20 osób, w gminie do 20 000 mieszkańców.

Zgodnie z przepisem art. 28aa ust. 8 wyżej wymienionej ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Szczegóły: https://zduny.bip.net.pl/?a=3789