Aktualności

2023-05-12

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego


ADM.525.4.2023


OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZDUN

o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert


Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LIII.363.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:


„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, wzmacnianie lokalnej wspólnoty i aktywnego uczestnictwa w zajęciach grupowych”
pod nazwą:
„Dzień dziecka”.


Ofertę złożyło Stowarzyszenie Szczęśliwy Bestwin.
Umowę podpisano 12 maja 2023 r.
Wartość udzielonej dotacji – 2 500,00 zł, słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100.
                                                                                                                                                            Burmistrz Zdun
                                                                                                                                                       /-/ mgr Tomasz Chudy