Aktualności

2023-03-13

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego

Urząd Miejski w Zdunach                                                                   .
Rynek 2

63-760 Zduny

Zduny, 13 marca 2023 r

ADM.525.1.2023

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZDUN
o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym
z pominięciem otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz uchwały nr LIII.363.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

„Wspieranie integracji i zagospodarowania wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

pod nazwą: 

V Kiermasz Wielkanocny.

 

Ofertę złożyło Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła.

Umowę podpisano 13 marca 2023 r.

Wartość udzielonej dotacji –  4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych 00/100.

 

                                                                                                                                                             Burmistrz Zdun

                                                                                                                                                           /-/ Tomasz Chudy