Aktualności

2023-01-18

na zdjęciu herb Zdun

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie gruntu w Baszkowie

                                                                                                                                   GR.6845.17.2022

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)  oraz § 6, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) 

 Burmistrz Zdun

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na:

wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Baszków, stanowiącej własność Gminy Zduny

Adres i oznaczenie nieruchomości:

Obręb:             BASZKÓW

Arkusz mapy:   8

Nr działki:        903

Powierzchnia:   0,7500 ha

Użytek:            R IIIa – 0,5900 ha, R IIIb – 0,1600 ha

Nr KW:             KZ1R/00014113/0

Właściciel:        Gmina Zduny

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana,  usytuowana jest na wjeździe do miejscowości Baszków od strony Zdun i Konarzewa.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Grunty orne klas bonitacyjnych I, II, III.

Przeznaczenie – pod uprawy rolnicze.

 

Uwagi:

 1. umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat,
 2. opłata za dzierżawę płatna do 1 października każdego roku,
 3. czynsz będzie aktualizowany raz do roku, zgodnie z ceną 1 q żyta stanowiącego w danym roku podstawę naliczenia podatku rolnego w Gminie Zduny,
 4. nakłady poniesione na przedmiocie dzierżawy nie będą podlegać zwrotowi po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy.

 

Termin i miejsce przetargu: 21 lutego 2023 roku o godz. 1000 – sala sesyjna  Urzędu Miejskiego  w Zdunach, ul. Rynek 2.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:

 1. 18 dt ceny żyta za 1  ha   R IIIa tj. 74,05 zł  x 0,5900 ha = 786,41 zł,
 2. 18 dt ceny żyta za 1  ha   R IIIb tj. 74,05 zł x 0,1600 ha =  213,26 zł,

Łącznie cena wywoławcza stanowi kwotę 999,67 zł

(słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 67/100)

 

Warunki przetargu

WADIUM w kwocie 100,00 zł

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17 lutego 2023 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zdunach -  Bank Spółdzielczy w Krotoszynie nr konta 21 8410 1026 2003 0202 0169 0004.
 2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień efektywnego wpływu wadium na wskazane konto.
 3. Tytuł wpłaty wadium winien wskazać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego za 2023 r. Pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się nie później niż przed upływem  3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na podane przez uczestnika przetargu konto.

PRZETARG

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 1) oryginału dowodu wpłaty wadium; 2) dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych; 3) osoby prawne lub inne podmioty – dokumentu potwierdzającego status prawny (aktualny tj. wydany w okresie do trzech miesięcy przed przetargiem wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej) podmiotu oraz pełnomocnictwa z podpisem potwierdzonym notarialnie jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika  z odpisu KRS lub CEIDG.
 1. Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba wniosła wadium oraz spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 2. O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu z tym, że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. minimum 10,00 zł.
 3. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
 4. Burmistrz Zdun zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Urząd Miejski, ul. Rynek 2 w godzinach urzędowania nr  tel. 62 7215001 wew. 23.

Sprawę prowadzi Magdalena Krawczyk.

 

                                                                                                                                                Burmistrz Zdun

                                                                                                                                             /-/mgr Tomasz Chudy

 

Niniejsze ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Zdunach  w dniu 18 stycznia 2023 roku.

 

na zdjęciu mapa z położeniem nieruchomości gruntowej