UWAGA ! 

MARZNĄCE OPADY !
IMGW-PIB OSTRZEGA/: MARZNĄCE OPADY/1  

od godz. 00:00  do godz. 10:00 dnia 09.12.2023 r.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Drogi śliskie!!

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 


Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17, ), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

2020-11-30

Herb Zdun

Konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach oraz z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zdun  

w sprawie: projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie trybu powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Burmistrz Zdun ogłasza konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Zduny.


Przedmiot konsultacji: Przedmiotem knsuoltacji jest zapoznanie się z projektem uchwały uchylającej uchwałę   w sprawie trybu powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji: Konsultacje zostaną przeprowadzona w dniach 30 listopada 2020 roku – 9 grudnia 2020 roku. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie trybu powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.zduny.pl

Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu prosimy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Zdunach (sekretariat Burmistrza) ul. Rynek 2, Zduny; piętro I, pokój nr 111 lub e- mailem na adres: zduny@zduny.pl  do dnia 9 grudnia 2020 roku do godz. 12:00.

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie trybu powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uzasadnienie: Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Więcej informacji: https://zduny.bip.net.pl/?a=1764