Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Zduny.

plik foto id: 1400007838

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8: Edukacja
Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe
Kwota dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny: 170.645,88
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny: 97.973,74

plik foto id: 1400006795

Samorząd zdunowski otrzyma środki europejskie na projekt pt. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Zduny.

Szkoła Podstawowa w Baszkowie otrzyma 270 tysięcy złotych na zajęcia dodatkowe dla uczniów.

Złożone przez Gminę Zduny do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dwa wnioski o dofinansowanie szkoły w Baszkowie zostały pozytywnie ocenione.

Tym samym na podniesienie kompetencji nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie szkoły samorząd ma otrzymać 270 tys. złotych. Wartość całego projektu finansowanego ze środków europejskich wynosi  niemażle 300 tys. złotych. Wkład własny gminy to tylko 10 proc.

O nowe pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, laboratoryjnych z fizyki i chemii,  szkoła w Baszkowie powinna wzbogacić się już w najbliższym czasie tak by dzieci mogły korzystać z niego od początku nowego roku szkolnego.

W ramach projektu planuje się także wizytę studyjną w budynku niskoenergetycznym wraz z lekcjami z zakresu odnawialnych źródeł energii, znajdującym się na terenie województwa wielkopolskiego i jednorazowe warsztaty lego dla uczniów i nauczycieli. Ponadto odbędą się zajęcia dodatkowe pozalekcyjne polegające na projektowaniu i wykonywaniu projektów architektonicznych za pomocą klocków LEGO - od prostych modeli do skomplikowanych projektów budowlanych.