Deklaracja Dostępności

Urząd Miejski w Zdunach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zdunach.
Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-12-10
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików może być nie dostępna cyfrowo,
 • artykuły mogą nie posiadać odpowiedniej struktury nagłówkowej,
 • niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane,


Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności lub zostały opublikowane przed 2018-09-23,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Gmina Zduny i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych


Strona internetowa posiada zgodność z standardami:
 • HTML5.
 • WCAG 2.0 (podwójne A).
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Windows-Eyes, JAWS czy NVDA.
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.
 • Całość serwisu oparta jest na stylach css.
 • Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Rozporządzenie Rady Ministrów Krajowych Ram Interoperacyjności z 12 kwietnia2012r. ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
W Urzędzie Miejskim w Zdunach dla strony www.zduny.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa www.zduny.pl spełnia wymagania w 93.11 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Rataj, kamil.rataj@zduny.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (62) 721 50 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 2 w Zdunach wyposażony jest w domofon i dzwonek znajdujący się przy głównym wejściu do budynku. Po usłyszeniu sygnału pracownik obsługi udzieli wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością.
 2. Winda dla osób mających problem z poruszaniem się, znajduję się od strony podwórza.
 3. Wszystkie sprawy można załatwić w holu budynku urzędu na parterze który dzięki swojej szerokości poruszanie po nim nie sprawi niepełnosprawnym trudności.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. W Urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Aplikacje mobilneW chwili obecnej brak aplikacji mobilnych.