UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Deklaracja Dostępności

Urząd Miejski w Zdunach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zdunach.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • część plików może być niedostępna cyfrowo,
 • artykuły mogą nie posiadać odpowiedniej struktury nagłówkowej,
 • niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności lub zostały opublikowane przed 2018-09-23,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Gmina Zduny i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Strona internetowa posiada zgodność z standardami:

 • HTML5.
 • WCAG 2.0 (podwójne A).
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Windows-Eyes, JAWS czy NVDA.
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.
 • Całość serwisu oparta jest na stylach css.
 • Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Rozporządzenie Rady Ministrów Krajowych Ram Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 roku ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Tę deklarację dostępności przygotowaliśmy: 2022-04-21

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. W Urzędzie Miejskim w Zdunach dla strony www.zduny.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że: strona internetowa www.zduny.pl spełnia wymagania w 90.42%.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności Ewelina Wrońska, ewelina.wronska@zduny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (62) 721 50 01 w.34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla zgłaszającego najwygodniejszy,
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach przy Rynek 2 prowadzą dwa wejścia:

 • Do głównego wejścia, znajdującego się od strony Rynku, prowadzą schody zewnętrzne. Wejście wyposażono w wideofon i dzwonek. Po usłyszeniu sygnału pracownik obsługi udzieli wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością.
 • Do drzwi wejściowych od strony podwórza prowadzą schody zewnętrzne. Obok schodów znajduje się winda dla osób mających problem z poruszaniem się, do której można dostać się bezpośrednio z poziomu podwórza.

Wszystkie sprawy można załatwić w holu budynku urzędu na parterze, który dzięki swojej szerokości nie sprawi niepełnosprawnym trudności w poruszaniu się. Na parterze budynku zamontowano ścieżki prowadzące wraz z polami uwagi. Oznaczenia pomagają osobom niedowidzącym oraz niewidomym w orientacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Punkt informacyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W pomieszczeniu znajduje się przenośna pętla indukcyjna służąca poprawie komfortu słyszenia oraz jakości dźwięku odbieranego przez aparat słuchowy.

W holu każdego piętra znajduje się informacja wizualna w formie tablicy przedstawiająca spis pomieszczeń znajdujących się na danym piętrze.

Na każdym poziomie budynku przy wyjściu z windy znajduje się plan tyflograficzny z mapą danego piętra z kontrastowym oznaczeniem rozmieszczenia pomieszczeń oraz objaśnieniami w alfabecie Braille’a. Ponadto przy głównym wejściu znajdują się plany tyflograficzne z mapą każdego piętra budynku z kontrastowym oznaczeniem rozmieszczenia pomieszczeń oraz objaśnieniami w alfabecie Braille’a.

Przy każdych drzwiach lub bezpośrednio na drzwiach do pomieszczeń znajduje się tabliczka z informacją pisaną lub piktograficzną oraz oznaczeniem w alfabecie Braille’a, określająca numer pokoju oraz nazwę stanowiska lub pomieszczenia.

W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Aplikacje mobilne

W chwili obecnej brak aplikacji mobilnych.