plik foto id: 1400112252

Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach

Fundusz Dróg Samorządowych

DOFINANSOWANIE 521 846,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 815 355,68 zł

Zadanie polega na przebudowie istniejącego skrzyżowania trójramiennego ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską na skrzyżowanie ruchu okrężnego wraz z budową drogi gminnej dojazdowej do terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. W celu upłynnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa planuje się budowę ronda. Na wylotach zaprojektowano wyspy skośne rozdzielające ruch i zapewniające równocześnie azyl w miejscu przejść na pieszych. W ramach inwestycji planuje się również budowę drogi dojazdowej z kostki betonowej do terenów inwestycyjnych oraz mieszkaniowych o długości 147,2 m i szerokości 6 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1.65 m. Odwodnienie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni na rondzie i wlotach oraz z powierzchni ciągów pieszych odbywać się będzie grawitacyjnie  poprzez nadane spadki do nowych kratek ściekowych.

Wody będą odbierane przez studzienki ściekowe włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz projektowanej o długości 37,5 m kanalizacji deszczowej włączonej do rowu. Przebudowane skrzyżowanie i budowana droga będą dostępne dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach. Trasa w ciągu ulicy Kopernika i Kobylińska, na  której znajduje się projektowane rondo to główny trakt ruchu ciężkiego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w mieście. Skrzyżowanie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła parafialnego co wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

plik foto id: 1400112424
Skrzyżowanie ulicy Kopernika, Kobylińskiej i Trzech krzyży przed przebudową
plik foto id: 1400112474
Rondo ul. Kopernika, Kobylińskiej i Trzech krzyży po zakończeniu prac