2023.06.9 - imieniny: Pelagii, Felicjana, Sławoja, Efrema

UWAGA ! UPAŁ!
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1, 

W dniach 08-09.06.2026 r. prognozowane są wysokie temperatury powietrza, temperatura maksymalna 30 stopni, minimalna od 13 do 16 stopni.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Do kogo się zwrócić?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Beata Jezierska-Durak

Pokój nr 109, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 20, e-mail: usc@zduny.pl

Zakres obowiązków: prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów; sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń; przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński; wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego; przyjmowanie zgłoszeń i wymeldowani pobytu stałego i czasowego; prowadzenie rejestru stałych mieszkańców.


Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny.
W pierwszej kolejności narzeczeni powinni zarezerwować termin ślubu.
Możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu ślubu w 2023 roku.
Następnie, nie wcześniej niż na pół roku przed ślubem i nie później niż na miesiąc przed planowanym ślubem, narzeczeni zgłaszają się do urzędu stanu cywilnego z ważnymi dokumentami tożsamości, składają zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz uiszczają opłatę skarbową.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości mogą dopełnić formalności w różnych terminach.
 
Terminarz ślubów:
Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego organizowane są przede wszystkim w soboty w godzinach od 10.00 do 15.00. W pozostałe dni tygodnia od 11.00 do 16.00.
Śluby w plenerze, w obrębie Gminy Zduny, należy uprzednio uzgodnić z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Za udzielenie ślubu poza lokalem USC pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).
Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego nie będą organizowane w USC w Zdunach w dni ustawowo wolne od pracy, a także w niżej wymienionych terminach:

 • 7 stycznia 2023 r.
 • 7 kwietnia 2023 r.
 • 8 kwietnia 2023 r.
 • 2 maja 2023 r.
 • 9 czerwca 2023r.
 • 10 czerwca 2023r.
 • 14 sierpnia 2023 r.
 • 23 grudnia 2023 r.
 • 30 grudnia 2023


Wykaz sobót, w które będą udzielane śluby:
 • 14 styczeń 2023 r.
 • 4 luty 2023 r.
 • 4 i 25 marca 2023 r.
 • 15 i 29 kwietnia 2023 r.
 • 13 i 27 maja 2023 r.
 • 3 i 24 czerwca 2023 r.
 • 9 i 29 lipca 2023 r.
 • 6 i 26 sierpnia 2023 r.
 • 16 i 30 września 2023 r.
 • 7 i 21 października 2023 r.
 • 11 i 25 listopada 2023 r.
 • 2 i 16 grudnia 2023 r.


Wymagane dokumenty:

Dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego:
 1. a) dowody osobiste lub paszporty - do wglądu;
Dotyczy cudzoziemców:
- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG;
- zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości,  konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny;
Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska/nazwisk można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczenia do protokołu.
Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków. W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

Opłaty:
Za sporządzenie aktu małżeństwa 84,00 zł.
Opłatę skarbową można dokonać:
 • w Kasie Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Kasy (poniedziałek ,wtorek, czwartek, piątek – od 8.00 do 14.00, środa od 9:00 do 15.00 lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001
Termin załatwienia sprawy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zmianami),- Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 ze zmianami),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.).
Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe:
Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.
Zaleca się dokonywanie rezerwacji terminu ślubu wcześniej niż na miesiąc przed planowaną datą ślubu. 
Małżeństwo może zostać zawarte poza Urzędem po ocenie wniosku pod kątem spełnienia wymagań co do terminu i miejsca przeprowadzenia ceremonii. Zawarcie małżeństwa poza Urzędem podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł.
Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE