2022.1.30 - imieniny: Macieja, Martyny, Dobiegniewa, Hiacynty

Wymeldowanie (Obywatele polscy i cudzoziemcy)

Do kogo się zwrócić?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Beata Jezierska-Durak

Pokój nr 109, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 20, e-mail: usc@zduny.pl

Zakres obowiązków: prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów; sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń; przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński; wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego; przyjmowanie zgłoszeń i wymeldowani pobytu stałego i czasowego; prowadzenie rejestru stałych mieszkańców.

Wymagane dokumenty:
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. 
  • Wypełniony formularz meldunkowy;


W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:
  • Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;
  • Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport;


Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu. 
W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące). 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).
 
Opłaty:
Brak

Termin załatwienia sprawy:
Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu. Zaświadczenie o wymeldowaniu  wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 388.  ze. zm.)


Tryb odwoławczy:

Nie przysluguje.
Informacje dodatkowe:
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się.

Wzór wniosku: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

format: pdf

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE