2023.06.9 - imieniny: Pelagii, Felicjana, Sławoja, Efrema

UWAGA ! UPAŁ!
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1, 

W dniach 08-09.06.2026 r. prognozowane są wysokie temperatury powietrza, temperatura maksymalna 30 stopni, minimalna od 13 do 16 stopni.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Wydawanie odpisów z Ksiąg Stanu Cywilnego

Do kogo się zwrócić?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Beata Jezierska-Durak

Pokój nr 109, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 20, e-mail: usc@zduny.pl

Zakres obowiązków: prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów; sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń; przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński; wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego; przyjmowanie zgłoszeń i wymeldowani pobytu stałego i czasowego; prowadzenie rejestru stałych mieszkańców.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 • do wglądu ważny dokument tożsamości. 
Informacje o sposobie wypełnienia formularza podania można otrzymać w pokoju
nr 109, tel. 62 721 50 01 wewnętrzny 20.
Opłaty:
Z chwilą złożenia wniosku należy zapłacić opłatę skarbową: 22,00 zł – odpis skrócony, 33,00 zł – odpis zupełny.
 
Opłatę skarbową można dokonać:
 • w Kasie Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Kasy (poniedziałek ,wtorek, czwartek, piątek – od 8.00 do 14.00, środa od 9:00 do 15:00) lub na rachunek bankowy: BS Krotoszyn 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001


Termin załatwienia sprawy:
 1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 2. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego następuje, po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd, w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W sytuacji, gdy podanie nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające. Odpis aktu stanu cywilnego przesyłany jest po jego pozytywnym zakończeniu.
Podstawa prawna:
 • Art. 44, 45, 125 ust. 3 i 4 oraz 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1741 ze  zmianami),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375),
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014r. poz. 1114)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zmianami)
Informacje dodatkowe:
O odpisy z akt stanu cywilnego może ubiegać się osoba, której dokument dotyczy, jej krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, wnukowie, rodzeństwo, dzieci) lub przedstawiciel ustawowy oraz ten, kto wykaże interes prawny.

Wzór wniosku o wydanie aktu

format: pdf

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE