2022.1.30 - imieniny: Macieja, Martyny, Dobiegniewa, Hiacynty

WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

Do kogo się zwrócić?

Podinspektor ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej Ewelina Robak w zastępstwie Pani Magdalena Grobelna

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: magdalena.grobelna@zduny.pl;  ewelina.robak@zduny.pl

Zakres obowiązków: sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wydawanie decyzji o warunkach zabudowy; wydawanie zaświadczeń do Kancelarii Notarialnej o położeniu działek; gospodarka zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji Urzędu.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek strony.
  2. Kserokopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną działką

      Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu
      dostępnego wzoru.
 
Opłaty:
1) od wypisu:
a) do 5 stron  30 zł,
b) powyżej 5 stron  50 zł,
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4  20 zł,
b) nie więcej niż  200 zł.

Opłata skarbowa uiszczania w kasie  tut. Urzędu lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001

Termin załatwienia sprawy:
Tryb ustawowy przewiduje  maksymalnie 30 dni na wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, jednak w większości przypadków wypis i wyrys jest wydawany w ciągi 2-4 dni.
Odbiór : osobiście w pokoju nr 24 po uregulowaniu administracyjnej, bądź za pośrednictwem poczty pod wskazany adres, po wcześniejszym uregulowaniu opłaty.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Podstawa prawna:
Uchwała nr  XV/108/2012  Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30. 03. 2012 roku w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Zduny
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz.U.z 2015r., poz. 783z póżń.zm./
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2016r. poz. 23./
Informacje dodatkowe:
Gmina posiada ważne studium dla całej gminy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny nie jest aktem prawa miejscowego.

WNIOSEK O WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDUNY

format: word

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE