2023.06.4 - imieniny: Karola, Kwiryny, Gościmiła, Franciszka, Dacjusza

Decyzja o warunkach zabudowy

Do kogo się zwrócić?

Podinspektor ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej Ewelina Robak w zastępstwie Pani Magdalena Grobelna

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: magdalena.grobelna@zduny.pl; ewelina.robak@zduny.pl

Zakres obowiązków: sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wydawanie decyzji o warunkach zabudowy; wydawanie zaświadczeń do Kancelarii Notarialnej o położeniu działek; gospodarka zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji Urzędu.

Wymagane dokumenty:
Wniosek strony
Załączniki do wniosku:
- dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmujące teren, którego wniosek dotyczy wraz z obszarem w odległości trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem lecz nie mniejszej niż 50 m w skali 1 : 500 lub 1 : 1000; w stosunku do inwestycji liniowych 1 : 2000 - w przypadku braku mapy zasadniczej kopia mapy katastralnej,
- graficzne przedstawienie inwestycji (np. koncepcja architektoniczna, szkic),
- uzgodnienie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenie terenu  (dojazd do działki, dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, doprowadzenie  energii  elektrycznej),
- pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora


Opłaty:
Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
Termin załatwienia sprawy:
Od momentu  złożenia wniosku wraz z załącznikami , przeprowadzenia uzgodnień, wyłączenia gruntów itp. Przewidywany termin załatwienia sprawy około 3 miesięcy
Tryb odwoławczy:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Burmistrza  Zdun. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
Art. 59 i 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (jt. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zmianami).
Informacje dodatkowe:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy  wraz z załącznikami  składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdunach – pokój nr  101.

Wniosek: Decyzja o warunkach zabudowy

format: pdf (*.pdf)

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE