2023.06.9 - imieniny: Pelagii, Felicjana, Sławoja, Efrema

UWAGA ! UPAŁ!
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1, 

W dniach 08-09.06.2026 r. prognozowane są wysokie temperatury powietrza, temperatura maksymalna 30 stopni, minimalna od 13 do 16 stopni.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia z niepełnosprawnością do przedszkola, szkoły lub ośrodka

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.
 2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 3. Zaświadczenie z placówki oświatowej o objęciu dziecka odpowiednio: kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, bądź o udziale dziecka w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych
 4. Zaświadczenie z placówki oświatowej o objęciu ucznia opieką w internacie/bursie szkolnej (jeśli dotyczy).
 5. Kopie wszystkich stron dowodu rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka/ucznia.
 6. Upoważnienie – zgodę właściciela/współwłaściciela do użytkowania samochodu (w przypadku, gdy wnioskodawca użytkuje samochód, który nie jest jego własnością).
 7. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o powierzeniu wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi (jeśli dotyczy).
 8. Oświadczenie podmiotu o dowożeniu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i sprawowaniu nad nim opieki w czasie jazdy (jeśli dotyczy).
 9. Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

 

Opłaty:

Brak.

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni.

 

Podstawa prawna:

Art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm).

 

Informacje dodatkowe:

Zasady zwrotu kosztów:

1. Zwrot kosztów przewozu dzieci lub uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodzica/opiekuna prawnego z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej przysługuje dzieciom/uczniom zamieszkałym na terenie gminy Zduny.

2. Zwrot kosztów przewozu dzieci lub uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodzica/opiekuna prawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice/opiekunowie prawni powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi:

1)do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – w przypadku objętych kształceniem specjalnym dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

2)do najbliższej szkoły podstawowej – w przypadku uczniów realizujących kształcenie specjalne na odpowiednich etapach edukacji,

3)do najbliższej szkoły ponadpodstawowej – w przypadku realizujących kształcenie specjalne uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

4)do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – w przypadku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b)25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

3. Zwrotu kosztów przewozu dzieci lub uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodzica/opiekuna prawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka, zapewnianego przez rodziców/opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice/opiekunowie prawni powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a Burmistrzem Zdun.

4. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

5. Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie Wniosku o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.

6. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny.

7. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica/opiekuna prawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka następuje w przypadku przejazdu prywatnym samochodem lub powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, w wysokości określonej według wzoru: (a-b)*c, gdzie

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica/opiekuna prawnego z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

8. Za dni nieobecności dziecka lub ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym lub szkole, w tym dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, święta i ferie szkolne, przypadające w przyjętym okresie rozliczeniowym, zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje.

9. W przypadku korzystania przez dziecko/ucznia z opieki w internacie/bursie szkolnej, zwrot kosztów przysługuje za rzeczywisty przewóz dziecka do placówki.

10. Zwrot kosztów przejazdu dzieci lub uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodzica/opiekuna prawnego w przyjętym okresie rozliczeniowym następuje na podstawie zaświadczenia z placówki, do której uczęszcza dziecko/uczeń niepełnosprawny o liczbie dni obecności dziecka/ucznia na zajęciach w danym miesiącu.

11. Zaświadczenia o obecności dziecka/ucznia na zajęciach w danym miesiącu składa się w Urzędzie Miejskim w Zdunach nie później niż do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz dziecka.

12. Zwrot kosztów następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia zaświadczenia.

Lista załączników:

 1. Wzór wniosku o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.
 2. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o powierzeniu wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi.
 3. Wzór oświadczenia podmiotu o dowożeniu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i sprawowaniu nad nim opieki w czasie jazdy.
 4. Uchwała nr LIII.362.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 9532).
 5. Klauzula informacyjna.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek

 

format: docx | Pobierz plik

format: pdf | Pobierz plik

Wzór oświadczenia o powierzeniu transportu 

format docx | Pobierz plik

format: pdf | Pobierz plik

 

Wzór oświadczenia podmiotu wykonującego transport 

 

format: docx | Pobierz plik

format: pdf | Pobierz plik

 

Uchwała ws. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu 

format pdf: Pobierz plik

 

 

Klauzula informacyjna

 

format: pdf | Pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE