2022.1.30 - imieniny: Macieja, Martyny, Dobiegniewa, Hiacynty

Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Wymagane dokumenty:

  1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
  2. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.

UWAGA! Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawione do reprezentowania podmiotu.

Opłaty: Brak.

Termin załatwienia sprawy:

W terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

§ 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe:

O zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Lista załączników:

  1. Wzór zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
  2. Klauzula informacyjna.

Zawiadomienie o zawarciu umowy

format: pdf | pobierz plik
format: docx | pobierz plik

Klauzula informacyjna - zgłoszenie młodocianych

format: pdf | pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE