2023.06.9 - imieniny: Pelagii, Felicjana, Sławoja, Efrema

UWAGA ! UPAŁ!
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1, 

W dniach 08-09.06.2026 r. prognozowane są wysokie temperatury powietrza, temperatura maksymalna 30 stopni, minimalna od 13 do 16 stopni.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Do kogo się zwrócić?

Podinspektor ds. bhp, oświaty, kultury i sportu

Pokój nr 216, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 34, e-mail: ewelina.wronska@zduny.pl

Zakres obowiązków: kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp; nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli; prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych; prowadzenie rejestru instytucji kultury; prowadzenie spraw w zakresie kultury fizycznej.

 


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe.
 4. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.
 5. Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika.
 6. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę.
 7. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (UWAGA! pomoc de minimis, pomoc de minimis w ogólnym interesie gospodarczym, pomoc inna niż de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wymaga wypełnienia różnych formularzy).
 9. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
 10. Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

UWAGA! Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawione do reprezentowania podmiotu.
Opłaty: Brak.
Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji odmownej stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Zdun w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
 
Podstawa prawna:
 1. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 350).
 10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1).
 11. Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 
Informacje dodatkowe:
 1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
 2. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie
  3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu czeladniczego/zawodowego/sprawdzającego.
 4. Dofinansowanie przysługuje po spełnieniu następujących warunków:                                                                  a)pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje   wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, tzn. instruktor praktycznej nauki zawodu powinien posiadać kwalifikacje określone w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu;                                                 

          b)młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy;
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

          c) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin sprawdzający:
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin składany przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego;
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin składany bezpośrednio u pracodawcy.
 1. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:                                         a)w przypadku nauki zawodu – do 8 081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia);                                         b)w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;                 c)w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy – do 10 000,00 zł (stosuje się do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020 i w kolejnych latach).
 2. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
 3. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 
Lista załączników:
 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 2. Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 4. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza.
 5. Klauzula informacyjna.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

format  docx | pobierz plik

format pdf | pobierz plik

Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

format docx | pobierz plik

format pdf | pobierz plik

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

format  docx | pobierz plik

 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza

format pdf | pobierz plik

Klauzula informacyjna - dofinansowanie młodocianych

format pdf | pobierz plik  

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE