2023.06.4 - imieniny: Karola, Kwiryny, Gościmiła, Franciszka, Dacjusza

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i integracji europejskiej – Adrian Matysiak

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: adrian.matysiak@zduny.pl

Zakres obowiązków: gospodarowanie zasobami służącymi zaspokajaniu potrzeb ludności; sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;; prowadzenie rejestru właścicieli psów i wydawanie pozwoleń na utrzymanie rasy psów uznanej za agresywną; przygotowywanie wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych gminy z udziałem środków unijnych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności określonej w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r., poz. 250).
Załączniki:
1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
4. Dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych spełniające standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 193, poz. 1617)  (kserokopie, oryginały do wglądu).
Opłaty:
Za zezwolenie 107 zł.
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Zdun w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminnach (Dz. U. 2016 r., poz. 250)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admisnitracyjnego (Dz. z 2016 r., poz. 23)


 

 
Informacje dodatkowe:

  • Wnioski można składać w sekretariacie - pokój nr 111, I piętro.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 213, II piętro. Szczegółowe wymagania dla pojazdów asenizacyjnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

    Firmy posiadające pojazdy asenizacyjne nie spełniające wymagań określonych w powyższym rozporządzeniu nie otrzymają zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

format: pdf

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE