2023.06.9 - imieniny: Pelagii, Felicjana, Sławoja, Efrema

UWAGA ! UPAŁ!
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1, 

W dniach 08-09.06.2026 r. prognozowane są wysokie temperatury powietrza, temperatura maksymalna 30 stopni, minimalna od 13 do 16 stopni.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i integracji europejskiej – Adrian Matysiak

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: adrian.matysiak@zduny.pl

Zakres obowiązków: gospodarowanie zasobami służącymi zaspokajaniu potrzeb ludności; sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;; prowadzenie rejestru właścicieli psów i wydawanie pozwoleń na utrzymanie rasy psów uznanej za agresywną; przygotowywanie wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych gminy z udziałem środków unijnych.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek, oraz w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), a w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  2. II. Karta Informacyjna przedsięwzięcia sporządzona w oparciu na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., 353 z późn. zm.) obejmująca informacje o:

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c) rodzaju technologii,
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f) rozwiązaniach chroniących środowisko,
g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.

III. Poświadczona przez odpowiedni organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
IV. Załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia.
  1. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  2. Dokumenty uprawniające do działania imieniem podmiotu innego niż osoba fizyczna (jeśli inwestor nie jest osobą fizyczną), pełnomocnictwo jeżeli wszczynający przedsięwzięcie działa poprzez pełnomocnika.VII. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

format: *.doc

pobierz plik

Opłaty: Za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205 zł uiszczone w kasie Urzędu Miejskiego w Zdunach lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego - na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001 ze wskazaniem dokładnie przedmiotu opłaty skarbowej

Opłata 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

Termin realizacji:

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do terminu, o którym mowa wyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla wykonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Wnioski można składać w sekretariacie- pokój nr 111, I piętro.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 213, II piętro.

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE