2022.1.30 - imieniny: Macieja, Martyny, Dobiegniewa, Hiacynty

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Do kogo się zwrócić?

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"

Pokój nr 214, drugie piętro, tel. 533-914-429 e-mail: zduny@eko7.krotoszyn.pl

Gmina Zduny wspólnie z ościennymi samorządami przystąpiła do Związku Międzygminnego Eko Siódemka, który od 1 lipca 2013 r. zajmuje się sprawami śmieci.
Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną stroną Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA.

Pracownikiem biura EKO-SIÓDEMKA w Zdunach jest Marta Zajączek.

Przejdź do strony Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
d)określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Opłaty:
Opłata skarbowa za dokonanie wpisu: 50,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Związek dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.
Tryb odwoławczy:
Wpis do rejestru działalności regulowanej wydawany jest w formie zaświadczenia od którego nie służy odwołanie. Strona natomiast może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
  

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE