2023.06.4 - imieniny: Karola, Kwiryny, Gościmiła, Franciszka, Dacjusza

Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zduny

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i integracji europejskiej – Adrian Matysiak

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: adrian.matysiak@zduny.pl

Zakres obowiązków: gospodarowanie zasobami służącymi zaspokajaniu potrzeb ludności; sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;; prowadzenie rejestru właścicieli psów i wydawanie pozwoleń na utrzymanie rasy psów uznanej za agresywną; przygotowywanie wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych gminy z udziałem środków unijnych.

Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty: wniosek wg. załączonego wzoru.
Opłaty: brak
Termin realizacji: Wnioski o udzielenie dotacji celowej powinny być składane do dnia 31 maja każdego roku i będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany rok budżetowy. W przypadku wyczerpania środków finansowych na dany rok budżetowy, wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone do dnia 30 czerwca danego roku. Termin złożenia dokumentów niezbędnych do rozliczenia dofinansowanej inwestycji upływa 31 października danego roku.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Informacje dodatkowe: Program zakłada dopłatę do 50% wartości inwestycji jednak nie więcej niż 1500 zł. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Zdunach. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Program dotyczy obszarów zlokalizowanych poza wytyczoną aglomeracją miejską, tzn. obszarem, gdzie nie przewiduje się - zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy Zduny - budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Są to wszystkie wsie i przysiółki na terenie Gminy Zduny oraz peryferyjnie położone rejony miasta Zduny.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym "Regulaminie udzielenia dotacji celowej ze środków Gminy Zduny do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków", który został podjęty uchwałą nr XXXIX/197/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29.03.2017 r.
Dotacja ze środków budżetu Gminy Zduny na dofinansowanie inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków może być udzielona właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym lub współużytkownikom wieczystym nieruchomości na których wytwarzane są ścieki bytowo gospodarcze, pochodzące z gospodarstwa domowego.

Wniosek o przyznanie dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków - wzór

format: word

pobierz plik

Uchwała Rady Miejskiej Zdun dotycząca dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z regulaminem

format: pdf

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE