2023.06.9 - imieniny: Pelagii, Felicjana, Sławoja, Efrema

UWAGA ! UPAŁ!
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1, 

W dniach 08-09.06.2026 r. prognozowane są wysokie temperatury powietrza, temperatura maksymalna 30 stopni, minimalna od 13 do 16 stopni.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Inicjatywa lokalna

Do kogo się zwrócić?

Zastępca Burmistrza Zdun, Miłosz Zwierzyk

Kontakt przez sekretariat: tel: 62 721 50 01; mail: miłosz.zwierzyk@zduny.pl.

Gabinet na pierwszym piętrze nr 101.

 Godziny pracy: W środy od 9:00 do 17:00, w pozostałe dni robocze od 7:00 do 15:00.

Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Inicjatywa lokalna polega na wspólnym realizowaniu przez mieszkańców i samorząd zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy Gminy Zduny mogą składać wnioski do burmistrza na następujące zadania w zakresie:
- budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
- edukacji, oświaty i wychowania,
- działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
- ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- rewitalizacji,
- działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
Burmistrz, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. Zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą. Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Wnioskodawca może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.

Wzór:

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

format: *.docx

pobierz plik

Opłaty:

Wolne od opłaty skarbowej.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wnioski należy  składać  w Urzędzie Miejskim w Zdunach, w terminie 50 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wniosek  opiniuje Komitet  do  spraw  wspierania  inicjatyw  lokalnych  w terminie  14  dni  od  daty  otrzymania wniosku wraz z załącznikami. W skład komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych wchodzą: dwie osoby wskazane przez Radę Miejską w Zdunach oraz jedna osoba wskazana przez Burmistrza Zdun.

Decyzję  o dofinansowaniu  wniosku  podejmuje Burmistrz w terminie 10 dni od dnia

otrzymania opinii Komitetu do spraw wspierania inicjatyw lokalnych, przy uwzględnieniu

następujących kryteriów:

1) znaczenia inicjatywy lokalnej dla realizacji celów Gminy  Zduny;

2) wysokości  środków  zaplanowanych  w budżecie  Gminy na dofinansowanie;

3) oceny  kalkulacji  kosztów  realizacji  zadania  i możliwości  jego  realizacji  przez

wnioskodawcę;

4) wkładu  własnego  grupy  inicjatywnej  w kosztach  realizacji  inicjatywy  lokalnej

(wysokość środków finansowych zgromadzonych przez grupę inicjatywną, robocizny

świadczonej  przez  uczestników  inicjatywy  lokalnej  lub  innych  świadczeń

rzeczowych).

O  sposobie  rozpatrzenia  wniosku  Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Zduny  informuje

wnioskodawcę na piśmie w terminie 5 dni od dnia jego rozpatrzenia.

 

Wymagane dokumenty:

- Wniosek  o realizację  zadania  publicznego  w ramach  inicjatywy  lokalne

- Do  wniosku  o realizację  zadania  publicznego  w ramach  inicjatywy  lokalnej  należy  dołączyć:

1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  1. a) statut,
  2. b) aktualny odpis z Krajowego  Rejestru  Sądowego  bądź  potwierdzenie  wpisu  do

innego rejestru (ewidencji),

  1. c) pełnomocnictwo do składania  oświadczeń  woli  (w  przypadku  złożenia  wniosku  przez pełnomocnika),
  2. d) oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych,

2) w przypadku  wniosku  złożonego  bezpośrednio  przez  mieszkańców

– pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania  publicznego  oraz  wskazujące  osobę  lub  osoby,  przez  które  będą reprezentowane.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), uchwała nr XLIV/287/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia  10 listopada 2010 r. w  sprawie  określenia  trybu  i szczegółowych  kryteriów  oceny  wniosków  o realizację  zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Informacje dodatkowe:
Wnioski można składać w sekretariacie - pokój nr 111, I piętro.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 101, I piętro.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE