2022.1.30 - imieniny: Macieja, Martyny, Dobiegniewa, Hiacynty

Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. działalności gospodarczej i komunikacji – Tomasz Patalas

Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny

Pokój nr 216, piętro II

tel. 62 721 50 01 wew. 22. Mail: tomasz.patalas@zduny.pl

Wymagane dokumenty:
Wniosek skierowany do Burmistrza Zdun – formularz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdunach lub w  pok. 216
Załączniki do wniosku : 
.- mapa sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją reklamy
- projekt graficzny reklamy oraz jej treść ( wymiary, sposób montażu, kolorystyka itd.)
Opłaty:
Nie pobiera się opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
Pobiera się opłatę za  umieszczenie reklamy w pasie drogowym, naliczoną zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w uchwale Rady Miejskiej
Stosowne opłaty można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Zdunach lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego: rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001

Opłata 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu, o którym mowa wyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla wykonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Zdun w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 )
  2. Uchwała Nr XVIII/130/04 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
3. Ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 23)Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 216, II piętro.

Wzór: wniosek o wydanie zezwolenia umieszczenie reklamy w pasie drogowym.pdf

format: pdf

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE