2023.06.4 - imieniny: Karola, Kwiryny, Gościmiła, Franciszka, Dacjusza

Uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. działalności gospodarczej i komunikacji – Tomasz Patalas

Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny

Pokój nr 216, piętro II

tel. 62 721 50 01 wew. 22. Mail: tomasz.patalas@zduny.pl

Wymagane dokumenty:
Wniosek skierowany do Burmistrza Zdun – formularz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdunach lub w  pok. 216
Załączniki do wniosku : 
.- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Wykonanie projektu leży w gestii wnioskodawcy.
Opłaty:

 1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł.
 2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
 3. Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego.


Stosowne opłaty można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Zdunach lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego - 
 • na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001

ze wskazaniem dokładnie przedmiotu opłaty 
Opłata 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu, o którym mowa wyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla wykonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Zdun w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Uwagi : 
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.
 3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 5. W zezwoleniu na lokalizacje zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu – jego parametry techniczne.
 6. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 7. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi, projektu budowlanego zjazdu.


Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 )
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 783.)
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 290. )
 5. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. 140, poz. 1481).
 6.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 )


Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 216, II piętro.

Wzór: wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu.pdf

format: pdf

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE