2020.10.18 - imieniny: Juliana, Łukasza, Bartumiła

Uzyskanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Do kogo się zwrócić?

Inspektor ds. działalności gospodarczej i komunikacji – Tomasz Patalas

Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny

Pokój nr 216, piętro II

tel. 62 721 50 01 wew. 22. Mail: tomasz.patalas@zduny.pl

Wymagane dokumenty:
Wniosek skierowany do Burmistrza Zdun – formularz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdunach lub w  pok. 216
Do wniosku należy dołączyć : 
- szkic sytuacyjny terenu obrazujący lokalizację punktu sprzedaży w terenie,
- zezwolenie na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z dowodem opłaty za te zezwolenia . 
- dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych imprez : 
43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
175,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu : 
Opłatę można wpłacać : 
w kasie Urzędu Miejskiego w Zdunach lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego - Bank Spółdzielczy w Krotoszynie o/Zduny nr 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001 ze wskazaniem dokładnie przedmiotu opłaty 
Opłata 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn nie zależnych od organu.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Zdun w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz U. z 2016 r. poz. 487)  
Informacje dodatkowe:
Zezwolenie jednorazowe wydaje się na okres do 2 dni.
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

format: pdf

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE