2022.5.26 - imieniny: Filipa, Pauliny, EwelinyKOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.
Zawiadamia, że w dniu 
27.05.2022 r. (piątek)
nastąpi przerwa w dostawie wody
do miejscowości: Baszków, Bestwin, Trzaski, Dziewiąte, Rochy, Ruda
w godzinach 10:00 - 13:00
Powyższe spowodowane jest pracami modernizacyjnymi
na stacji uzdatniania wody.
W związku z powyższym prosimy Mieszkańców
o zabezpieczenie potrzebnej ilości wody na czas trwania prac.
Za utrudnienia przepraszamy.

WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROLNICTWA I ROZWOJU

Kierownik Wydziału Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju - Miłosz Zwierzyk

Pokój nr 101, pierwsze piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 18, e-mail: milosz.zwierzyk@zduny.pl

Zakres obowiązków: nadzór nad prawidłową działalnością Wydziału, w tym zapewnienie właściwej i terminowej realizacji prowadzonych prac, udział w przygotowywaniu propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych gminy, prowadzenie i nadzorowanie prac przygotowawczych procesów inwestycyjnych i remontów mienia komunalnego, przygotowywanie projektów umów na wykonywanie prac projektowych, inwestycyjnych, robót i usług

Inspektor ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej - Ewelina Szustak

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 24, e-mail: ewelina.robak@zduny.pl

Zakres obowiązków: sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wydawanie decyzji o warunkach zabudowy; wydawanie zaświadczeń do Kancelarii Notarialnej o położeniu działek; załatwianie spraw z zakresu podziału i rozgraniczenia nieruchomości; gospodarka zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji Urzędu.

Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami – Magdalena Krawczyk

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 23, e-mail: magdalena.krawczyk@zduny.pl

Zakres obowiązków: ochrona gruntów rolnych i leśnych; gospodarowanie i zarzadzanie gruntami komunalnymi ; komunalizacja gruntów; prowadzenie ewidencji gruntów.

Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i integracji europejskiej – Adrian Matysiak

Pokój nr 213, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 23, e-mail: adrian.matysiak@zduny.pl

Zakres obowiązków: gospodarowanie zasobami służącymi zaspokajaniu potrzeb ludności; sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;; prowadzenie rejestru właścicieli psów i wydawanie pozwoleń na utrzymanie rasy psów uznanej za agresywną; przygotowywanie wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych gminy z udziałem środków unijnych.

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej – Paulina Boguszyńska

Pokój nr 216, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 22, e-mail: paulina.boguszynska@zduny.pl

Zakres obowiązków: podejmowanie: nadzór nad mieniem komunalnym, w tym nadzór nad szaletami miejskimi, Domem Pogrzebowym, basenem kąpielowym, kotłowniami gminnymi; nadzór nad wodociągami miejskimi i prawidłową eksploatacją sieci wodociągowej; prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych.

Inspektor ds. działalności gospodarczej, komunikacji i zamówień publicznych – Tomasz Patalas

Pokój nr 202, drugie piętro, tel. 62 721 50 01 wew. 29, e-mail: tomasz.patalas@zduny.pl

Zakres obowiązków: prowadzenie spraw związanych z ewidencją przedsiębiorców; udzielaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; prowadzenie ewidencji dróg gminnych; nadzór nad budową, modernizacją i remontami dróg, ulic, chodników; wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam i urządzeń.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE