2019.012.6 - imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny, Emiliany

Lokale do sprzedaży

2016-11-08

Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż lokali

                                                          

                                  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1774/ oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm./  Burmistrz Zdun ogłasza  I publiczny przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem cztero lokalowym, w którym znajduje się lokal użytkowy o powierzchni 27.50 m2 przeznaczony do sprzedaży.

Nieruchomość położona jest w Zdunach,  przy ul. Kobylińskiej 4, obręb miasto Zduny,  na działce oznaczonej w katastrze nieruchomości nr 1304/1 o powierzchni 0.0126  ha  oraz 1305/1 o powierzchni 0.0466 ha które stanowią współwłasność Gminy i Miasta Zduny oraz osób prywatnych, dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr   KZ1R/00001469/6,  

 Cena wywoławcza:         30.415.00  zł  brutto

 wadium   wynosi:              3.100,00 zł

Dział  III i IV księgi wieczystej  KZ1R/00001469/6 jest wolny od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu  09 grudnia   2016 roku  o godz. 900 w pokoju nr 218, II piętro

Urzędu Miejskiego  w Zdunach, Rynek 2.

Warunki przetargu:

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 06 grudnia 2016

    roku  przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zdunach PKO BP w Zdunach nr konta

    57 102   2267 0000 4002 0004 2937.

    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień efektywnego wpływu wadium na wskazane

    konto.

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia

    nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się nie później niż przed

    upływem  3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, na podane przez uczestnika konto.

  1. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji przetargowej przed

     otwarciem przetargu:

    - oryginału wpłaty wadium

    - dokumenty tożsamości w przypadku osób fizycznych

    - osoby prawne lub inne podmioty – dokumentu potwierdzającego status prawny /aktualny

  1. wydany w okresie do trzech miesięcy przed przetargiem wypis z Krajowego Rejestru

       Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ podmiotu

       oraz pełnomocnictwa z podpisem potwierdzonym notarialnie jeżeli prawo do reprezentacji

       nie wynika  z odpisu KRS lub CEIDIG

  1. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie

zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  1. Organizator może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży , jeżeli osoba ustalona jako nabywca

      nieruchomości nie przystąpi  bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu

podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  1. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia. Cena nabycia pomniejszona o wpłacone

wadium podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

  1. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi jej nabywca.
  2. Burmistrz Zdun zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz odwołania przetargu

z uzasadnionych przyczyn.

  1. Bliższych informacji o nieruchomości oraz przetargu uzyskać można w Urzędzie Miejskim

       w godzinach urzędowania nr tel. 62 721 5001 wew. 24

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu i zamieszczone na

 stronie internetowej.

Sprawę prowadzi i informacji

udziela Barbara Uciechowska

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE