2019.09.15 - imieniny: Albina, Nikodema, Lility, Melity

Dostosowanie decyzji odpadowych do nowych przepisów

2019-06-04

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła m. in. obowiązek zmiany decyzji obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów

segregacja śmieci

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie informuje, że w dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592). Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła m. in. obowiązek zmiany decyzji obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów.

W świetle zapisów tej ustawy zmieniającej (art. 10 i 14): 

I. prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do 5 września 2019 r.), złożyć kompletny wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych niniejszą ustawą. W przypadku gdy prowadzący instalację nie dopełnił tego obowiązku, pozwolenie to wygasa w zakresie gospodarowania odpadami

II. posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do 5 września 2019 r.), złożyć kompletny wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Nieprzedłożenie wniosków spełniających niżej opisane wymagania, w terminie do dnia 5 września 2019 r., skutkować będzie wygaśnięciem: pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarowania odpadami, zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

We wniosku o zmianę decyzji wymienionych w pkt I i II należy wskazać:

1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;

2)  największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

3)  całkowitą pojemność (w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

4)   proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.

Do wniosku o którym mowa wyżej należy dołączyć:

1)   operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach;

2)    zaświadczenie o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 ustawy o odpadach;

3)    zaświadczenie o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy o odpadach

4)    oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;

5)   oświadczenie, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 4 ppkt a i b ustawy o odpadach;

6)   oświadczenie, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 5 ustawy o odpadach;

7)   postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;

8)   decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

fot.: https://pl.freepik.com

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE