2017.04.23 - imieniny: Jerzego, Wojciecha, Ilony

Konkurs plastyczny z okazji 750-lecia lokacji Zdun: "Zduny - moje miejsce" (Konkurs o But Szewca Kilińskiego)

REGULAMIN KONKURSU:

Organizatorzy Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zdunach.

Założenia regulaminowe

 • 1. Cele konkursu:
 1. Rozbudzenie zainteresowania miastem Zduny i jego historią.
 2. Rozbudzenie w uczestnikach konkursu i mieszkańcach gminy świadomości uczestnictwa w kulturze "małej ojczyzny".
 3. Integracja instytucji oświatowych, wychowawczych oraz dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.
 4. Wyszukiwanie i rozbudzanie talentów oraz wspieranie ich rozwoju.
 5. Aktywizacja społeczności lokalnej i zaangażowanie jej w ocenę prac konkursowych.
 • 2. Uczestnicy:
 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i wychowawnkowie wszystkich placówek oświatowych gminy Zduny.
 2. Zgłoszone prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 3. a) 3 - 6 lat - przedszkola,
 4. b) 7-12 lat - szkoły podstawowe,
 5. c) powyżej 13 lat - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.
 6. Każda zaproszona do udziału w konkursie placówka może zgłosić w danej kategorii dowolną liczbę uczestników.
 7. Jeden uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę konkursową.
 • 3. Czas i miejsce przeprowadzenia konkursu:
 1. Etap I - wykonanie prac - indywidualnie lub podczas zajęć plastycznych pod nadzorem nauczyciela i dostarczenie ich do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach do godz. 12.00 7. kwietnia 2017 r.
 2. Etap II - selekcja zgłoszonych prac i zakwalifikowanie określonej ich liczby do głosowania internetowego.
 3. Etap III - otwarte głosowanie internetowe: 13 - 23. kwietnia 2017 r. na stronie Gminy Zduny: www.zduny.pl
 4. Etap IV - ogłoszenie 10 zwycięzców głosowania internetowego i wybór spośród nich Grand Prix konkursu przez powołane Jury podczas Święta Patrona ZSP w Zdunach (ul. Strzelecka 10) 24 kwietnia 2017 r.
 5. Wystawa prac konkursowych (zakwalifikowanych do głosowania internetowego) w siedzibie ZSP przy ul. Strzeleckiej 10: 24 - 27. kwietnia 2017r.

 

 • 5. Szczegóły organizacji konkursu.
 1. Tematem prac plastycznych jest ukazanie Gminy Zduny jako przestrzeni życiowej jej mieszkańców - autorów prac.
 2. Prace mogą być wykonane w formacie A4 lub A3 dowolną techniką artystyczną.
 3. Zgłoszone prace muszą być opatrzone godłem konkursowym czyli pseudonimem, pod którym zostaną dopuszczone do etapu głosowania internetowego.
 4. Zgłoszoną pracę należy opisać na odwrocie w następujący sposób: godło autora, wiek autora i typ placówki, do której uczęszcza (nie konkretna nazwa!). Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia opatrzoną tym samym godłem autorskim. W przypadku zgłoszenia wielu prac z jednej placówki czy oddziału szkolnego wszystkie karty zgłoszenia i prace uczestników mogą zostać spakowane razem do jednej koperty.
 5. Liczba prac zakwalifikowanych do głosowania internetowego jest uzależniona od ogólnej liczby prac zgłoszonych do konkursu. Powołana do selekcji prac komisja może zdecydować o przesunięciu do kolejnego etapu wszystkich zgłoszonych prac lub dokonać ich wyboru w ilości proporcjonalnej do liczby zgłoszeń w danej kategorii wiekowej.
 6. Głosowanie internetowe odbywać się będzie w podanym wyżej terminie. Organizator powiadomi uczestników o ewentualnej jego zmianie, jeśli taka byłaby potrzebna ze względów technicznych.
 7. Głosowanie internetowe będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy Zduny.
 8. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pod numerem szkoły (62) 721 57 23 nauczyciele: Ewa Fynyk i Ewelina Jaskulska Dwojak.
 9. Kartę zgłoszenia wraz z pracą wg załączonego wzoru należy dostarczyć do Sekretariatu ZSP w Zdunach do godz. 12.00 7 kwietnia 2017 r. listownie, osobiście lub wysyłając na adres mailowy szkoły.

 

 • 5. Kryteria oceny wykonawców:

- ujęcie tematu,

- dobór środków wyrazu i techniki wykonania,

- estetyka pracy.

 

 • 6. Nagrody
 1. Dziesięciu uczestników, którzy zbiorą największą liczbę głosów w plebiscycie internetowym otrzyma wyróżnienia i upominki.
 2. O ile nie znajdą się w najwyżej ocenionej przez internautów dziesiątce - wyróżnienia i upominki otrzymają prace najwyżej ocenione w danej kategorii wiekowej.
 3. Jury konkursowe przyzna jednej z dziesięciu najwyżej ocenionych prac w głosowaniu internetowym Grand Prix konkursu - But Szewca Kilińskiego.

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE